Regio Foodvalley bedrijflocaties detailhandel

Aangepast PDV-beleid 2020-2025

Samen met ondernemers, pandeigenaren, makelaars en andere belanghebbenden is het PDV- beleid geactualiseerd. Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley heeft op vrijdag 4 juni het rapport goedgekeurd. Het geactualiseerde PDV-beleid 2020-2025 wordt nu via de colleges van B&W aangeboden aan de raden van de acht regiogemeenten om de uitgangspunten voor het beleid vast te stellen.

Wijzingen

Bij de actualisatie is rekening gehouden met ontwikkelingen in de detailhandel, zoals de effecten van internet en vergrijzing, maar ook branchevervaging (verbreding van het aangeboden assortiment). De leegstand op de woonboulevards is inzichtelijk gemaakt. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het beleid. Regio Foodvalley wil door het maken van regionale afspraken over het PDV-beleid leegstand voorkomen en kansrijke ontwikkelingen ondersteunen. Het aangepaste beleid geeft de ondernemers, eigenaren, beleggers en ontwikkelaars duidelijkheid over de keuzes die in het beleid gemaakt worden. PDV-vestigingen zijn bij uitstek ondernemingen met een regionale uitstraling.  

PDV-beleid

PDV staat voor perifere detailhandelsvestigingen (zoals woonboulevards). Dit beleid zorgt voor afspraken over detailhandelsvestigingen in de acht regiogemeenten en hoe hier mee om te gaan. De juiste vestiging op de juiste plek.