Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley

Deze week week een mooi regionaal initiatief uitgelicht: de Bereikbaarheidsagenda. Als Regio Foodvalley zich wil ontwikkelen tot een topregio, dan is een goede bereikbaarheid essentieel. Er is de afgelopen jaren dan ook hard gewerkt aan het oplossen van verkeersknelpunten.

Slimmer, duurzamer en gezonder

Als Regio Foodvalley zich wil ontwikkelen tot een topregio, dan is een goede bereikbaarheid essentieel. Er is de afgelopen jaren dan ook hard gewerkt aan het oplossen van verkeersknelpunten. Maar er kan samen nog meer gedaan worden. De nieuwe Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2018-2022 laat zien dat het werken aan oplossingen slimmer, duurzamer en gezonder kan.

“De nieuwe bereikbaarheidsagenda is opgesteld in het licht van de huidige maatschappelijke bewegingen en technologische ontwikkelingen”, zegt Engbert Stroobosscher, wethouder in Veenendaal en regionaal portefeuillehouder Mobiliteit. “Voorheen keken we met name naar: Wat zijn de problemen en hoe gaan we die aanpakken? Nu kijken we ook naar waar kansen liggen voor een betere bereikbaarheid. Dan blijkt bijvoorbeeld dat we bestaande infrastructuur beter kunnen benutten.”

Bovenregionaal

Verkeersknelpunten aanpakken door meer wegen of asfalt aan te leggen, kent natuurlijk grenzen. “We moeten dus goed kijken of dat wel altijd nodig is”, zegt Stroobosscher. “De zuidelijke ontsluiting bij de Rijnbrug, N233 Rondweg Oost en de noordelijke ontsluiting bij knooppunt A1-A30 en knooppunt Hoevelaken vragen in elk geval wél om dergelijke ingrepen. Dat zijn dan ook de grote fysieke uitdagingen die hoog op de agenda staan om de regio van buitenaf goed bereikbaar te houden. Als regio brengen we deze fysieke knelpunten bovenregionaal goed onder de aandacht.” Daarnaast blijft de regio zich inspannen voor het behoud van de intercitystops op de stations Ede-Wageningen en Veenendaal-De Klomp. Stroobosscher:“Een goede bereikbaarheid is een fundamentele randvoorwaarde voor economische groei van de Regio Foodvalley.”

Ook het doorontwikkelen van een hoogwaardig woon- en leefmilieu in de Regio Foodvalley kan niet zonder goede verkeersverbindingen. Maatschappelijke en economische ‘hotspots’, zoals het ziekenhuis, kennisinstellingen en bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn. Dat binnen de regio goede verbindingen niet altijd vanzelfsprekend zijn, illustreert Stroobosscher aan de hand van de busverbinding tussen Veenendaal en Wageningen. “We hebben hier te maken met twee provincies die afzonderlijk concessies verlenen aan vervoersmaatschappijen. Het vraagt dus extra aandacht om de busdiensten goed op elkaar af te stemmen.” De regio is daarom voortdurend in gesprek met beide provincies om te zorgen voor goede en hoogwaardige openbaarvervoerverbindingen in Regio Foodvalley.

Fiets

Een duurzame en gezonde bereikbaarheid vergt in veel gevallen een gedragsverandering. “De gewoonte om ergens lopend of op de fiets naartoe te gaan, lijkt zo nu en dan wel wat verdwenen”, signaleert Stroobosscher. Hij verwacht dat mensen wel zullen ervaren dat het anders kan. “Je merkt vanzelf, als het verkeer weer eens vastloopt, dat je op de fiets sneller was geweest.” Daarnaast is lopen of fietsen ook ontspannen en gezond. “En mensen worden zich steeds meer bewust van de klimaatproblemen”, ziet de wethouder. “Deze ontwikkeling biedt kansen. Die moeten we benutten door mensen te bewegen vaker de fiets te pakken.”

Goede fietsverbindingen staan ook op de agenda. Soms kan een kleine ingreep al veel verbeteren. “Om de snelste fietsroute van Veenendaal naar Wageningen te vinden”, geeft de wethouder als voorbeeld, “kan een markering of een gekleurde fietsstrook al veel duidelijkheid scheppen.” Ook wordt de komende jaren meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van mobipunten, waar reizigers makkelijk kunnen overstappen op een ander vervoersmiddel.

Medewerkers van de gemeente Veenendaal worden gestimuleerd om met de fiets te komen. “We hebben hier in het gemeentehuis een goede stalling met oplaadpunten voor elektrische fietsen. Daarnaast hebben we elektrische leenfietsen en een douchegelegenheid voor fietsers”, zegt Stroobosscher. De gemeente Veenendaal is adoptiegemeente van het initiatief om in 2019  bij iedere gemeente in de regio een plan voor mobiliteitsmanagement van het personeel te ontwikkelen. De gemeente Wageningen is daarnaast adoptiegemeente van het initiatief om samen met het bedrijfsleven in de hele regio te komen tot een mobiliteitsconvenant. Stroobosscher: “Zo kunnen we van elkaar leren en deze beweging een extra zetje geven.”

Nieuwe technologie

Een goede bereikbaarheid kan met de inzet van nieuwe technologie en het gebruik van data ‘slimmer’ worden. Zelfrijdende auto’s, WePods, slim openbaar vervoer, nieuwe technieken hebben enorm veel potentie, vindt Stroobosscher. “Maar hoe lang het nog duurt voordat we echt van deze technologieën gebruik kunnen maken, is lastig te voorspellen”, zegt de wethouder. “Technisch kan er al heel veel, maar het brengt ook juridische uitdagingen met zich mee.” Ondanks dat het nu nog vergezichten zijn, onderkent de regio dat contacten met het bedrijfsleven belangrijk zijn. Adaptieve cruisecontrol, slimme stoplichten, elektrisch rijden, het zijn allemaal ontwikkelingen die effect hebben op de bereikbaarheid en waar de regio op kan inspelen.

Vooruit kijken betekent ook dat de regio investeert in een goede verbinding met provinciale en nationale plannen. “We zijn bijvoorbeeld actief betrokken bij het Regionaal Toekomstbeeld OV en de Bereikbaarheidsagenda volgt het advies van de Raad van de Leefomgeving, waaronder het beter benutten van bestaande infrastructuur”, zegt Stroobosscher. “Zo haken we aan op bovenregionale visies en spannen ons tegelijkertijd in om onze regionale ambities op hoger niveau in de plannen mee te laten wegen. Nu de plannen worden gemaakt voor de toekomstige bereikbaarheid van Nederland, is het belangrijk dat we gezamenlijk als regio daar een sterkere stem in kunnen hebben.”

De Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley is een programma op hoofdlijnen en ligt nu voor wensen en bedenkingen bij de acht gemeenteraden. Concrete acties worden hierna uitgewerkt in jaarprogramma’s.

Naar overzicht