Opde foto staat een vrouw in een veld met op de achtergrond Wageningen Universiteit.

Concept Strategische Agenda aangeboden

De concept Strategische Agenda 2020 - 2025 is door de commissie Strategische Agenda aangeboden aan de samenwerkende partners in de regio. Dit zijn de ondernemers, het onderwijs en de overheid. Na enthousiaste reacties vanuit de portefeuillehoudersoverleggen heeft het Regiobestuur besloten om de concept tekst van de Strategische Agenda 2020 - 2025 via de colleges voor wensen en bedenkingen aan te bieden aan de acht gemeenteraden. De commissie Strategische Agenda vraagt de partners binnen de ondernemers- en onderwijskolom om de concept agenda ook met de achterbannen te bespreken.

Concept Strategische Agenda

In de conceptversie van de Strategische Agenda 2020-2025 staat de ambitie van Regio Foodvalley beschreven en hoe de partners deze gaan bereiken. De ambitie van Regio Foodvalley is om voor 2030 een topregio te zijn op gebied van landbouw en voeding, een regio waar mensen aantoonbaar gezonder zijn, graag wonen, ondernemen en innoveren en waar circulair werken gewoon is. Deze ambitie realiseren de partners door een intensieve samenwerking tussen de ondernemers, het onderwijs en de overheid op zeven thema’s.

De financiële uitwerking en hoe de samenwerking wordt georganiseerd is nog niet opgenomen in dit document. Naar verwachting wordt de eindversie van de Strategische Agenda in het voorjaar van 2020 ter vaststelling aangeboden aan de raden. De eindversie bestaat uit de inhoud, financiële uitwerking en de organisatie van de uitvoering.

Op woensdag 13 november organiseert Regio Foodvalley een extra informatiebijeenkomst over de Strategische Agenda voor onder andere raads- en statenleden. De genodigden gaan in gesprek met de commissieleden en worden verder inhoudelijk geïnformeerd over de thema’s en het proces van de Strategische Agenda. De commissie is voornemens om begin 2020 meer bijeenkomsten te organiseren.

Via de onderstaande buttons kunt u de concept Strategische Agenda 2020-2025 en de verdieping per thema downloaden.

Concept Strategische Agenda (pdf, 590 KB) Verdieping per thema (pdf, 418 KB)
Naar overzicht