foto van een pluimvee boederij met climate solution installatie op het dak

Deelname Schone Lucht Akkoord

De luchtkwaliteit in Nederland is de laatste jaren verbeterd, maar de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging zijn (nog steeds) groot. Dit is de aanleiding voor het Rijk om een ‘Schone Lucht Akkoord’ (SLA) af te sluiten met provincies en gemeenten. Regio Foodvalley wil hier aan deelnemen Om de deelname van de regio te bekrachtigen, ondertekent wethouder Vreugdenhil (gemeente Ede) het Schone Lucht Akkoord namens Regio Foodvalley. De ondertekening is waarschijnlijk begin december 2019.

In het Schone Lucht Akkoord (SLA) worden zes thema’s benoemd: houtrook, industrie, mobiliteit, mobiele werktuigen, landbouw en scheepvaart. Regio Foodvalley committeert aan de afspraken over  alle thema’s, met als kanttekening dat ‘landbouw’ de focus heeft. Na ondertekening van het akkoord wordt er een plan van aanpak opgesteld.
De regio wil actief deelnemen aan de pilot landbouw van het SLA.  Het project ‘Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij’ (en het daaruit voortvloeiende succesvolle ‘Interimbeleid’ voor de vergunningverlening in onze regio) sluit hierop goed aan.

Waarom een SLA?

Het RIVM heeft berekend dat de gemiddelde Nederlander negen maanden eerder sterft door luchtverontreiniging. Het verbeteren van de luchtkwaliteit zal leiden tot minder ziekte, minder sterfte en een betere kwaliteit van leven. Belangrijke componenten daarbij zijn fijnstof en stikstofoxiden. Belangrijkste bronnen zijn verkeer, landbouw, industrie en huishoudens (met name houtstook). De ambitie van het SLA is om in 2030 een halvering van de gezondheidseffecten door luchtverontreiniging te bereiken (ten opzichte van 2016).

Op langere termijn is het streven te voldoen aan de strenge normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie. “Stip op de horizon’ is een gezonde leefomgeving in 2050, waarbij luchtvervuiling geen ernstige gezondheidsschade meer veroorzaakt.

Naar overzicht