Quote Gijs Eikelenboom "Er is veel mogelijk als we vanuit ondernemers, overheid en onderwijs gezamenlijk blijven denken en de activiteiten professioneel coördineren."

Strategische Agenda

Om de week wordt een artikel uit het magazine Groei #4 uitgelicht. Deze week staat de Strategische Agenda 2020-2025 centraal. De Strategische Agenda wordt naar verwachting komend voorjaar vastgesteld door de gemeenteraden en vormt het kader voor de uitvoering van projecten.

‘Focus en verbinding maakt regio slagvaardig’

Een topregio op het gebied van landbouw en voeding. Met een brede welvaart voor inwoners en bedrijven. Dat is de ambitie van Regio Foodvalley. Partners uit overheid, ondernemers en onderwijs, hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan een nieuwe Strategische Agenda waarin is vastgelegd wat ze de komende vijf jaar samen willen bereiken. Het resultaat geeft een helder beeld, zo stelt Gijs Eikelenboom, voorzitter van de commissie Strategische Agenda. “Er is focus en passie. We kunnen nu vaart maken.”

Het proces heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar daar heeft Eikelenboom wel een verklaring voor. “We hebben heel intensief met de drie partijen samen geschreven aan de inhoud”, zegt hij. “Die gezamenlijkheid heeft meer tijd gekost. Maar het is wel supergoed gelukt. Iedereen is er heel positief over.” Het proces weerspiegelt volgens Eikelenboom precies de cultuur van de regio: “Intensief met business bezig zijn en pas stoppen als het klaar is.” De energie in de commissie straalt uit naar de achterban, merkt hij. “Er is commitment, mensen worden enthousiast. De vonk is echt overgeslagen.”

Regio Deal

Er gebeurt al heel veel in de regio, benadrukt Eikelenboom. “Van een grote diversiteit aan projecten zijn we naar zeven thema’s gegaan, waar we op willen focussen”, legt hij uit. Ook de pijlers van de Regio Deal, waarin Regio Foodvalley samen met de provincies en het rijk werkt aan de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem, komen terug in de Strategische Agenda. “De bruisende activiteiten die er al zijn enerzijds en de Regio Deal anderzijds, hebben we maximaal met elkaar verbonden tot één geheel”, verklaart Eikelenboom. “Zo kunnen we duidelijk laten zien welke kant we op willen. We maken een efficiencyslag doordat we focus hebben.”

De Strategische Agenda is een route voor de langere termijn en beslaat de periode 2020 tot 2025. Dat de Regio Deal er vorig jaar bij is gekomen, maakt het alleen maar mooier, vindt Eikelenboom. “De Regio Deal is een aanjager. Het geeft een extra boost om het vliegwiel in de regio harder te laten draaien.” Hij is ervan overtuigd dat een gelijkwaardige samenwerking tussen de triple-helixpartners daarin een cruciale rol speelt. “Er is veel mogelijk als we vanuit de drie O’s, ondernemers, overheid en onderwijs, gezamenlijk blijven denken en de activiteiten professioneel coördineren.”

Koploper

De thema’s, die in de Strategische Agenda zijn benoemd, versterken elkaar enorm, benadrukt Eikelenboom. De thema’s Landbouwtransitie en Voeding voor een gezond leven, krijgen de hoogste prioriteit. “Hierin willen we koploper zijn”, zegt hij. “Nationaal en internationaal kan de regio op deze terreinen het verschil maken.” Het mooie is dat er op deze thema’s al veel wordt samengewerkt tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. “Denk aan netwerk Salentein, gericht op versterking van de agrarische sector, en de Coalitie Preventie in de Foodvalley, rond gezonde voeding. Al die activiteiten komen nu samen in de Strategische Agenda.”

Energietransitie, human capital en circulaire economie zijn de drie andere kernthema’s in de Strategische Agenda. De regio hoeft op deze terreinen geen koploper te zijn, maar focus op deze thema’s is essentieel om de regio vooruit te brengen, stelt Eikelenboom. “Ook op deze terreinen wordt al veel samengewerkt”, weet hij. De energietransitie is een grote opgave waar de regio voor staat, net als het vinden van voldoende juist opgeleid personeel. Met Living Lab Regio Foodvalley Circulair werken bedrijven, overheid en onderwijs samen aan innovaties, een toekomstbestendige regionale economie en een duurzamer gebruik van grondstoffen.

Daarnaast zijn in de Strategische Agenda twee ondersteunende thema’s benoemd. Om goed te kunnen werken aan Regio Foodvalley als topregio voor landbouw en gezonde voeding, moeten de randvoorwaarden op orde zijn. In de thema’s Fysieke randvoorwaarden en Quality of living besteedt de Strategische Agenda onder meer aandacht aan een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Slagvaardig

Door thema’s te bundelen en focus aan te brengen, zijn activiteiten en innovaties beter te managen, zo is de overtuiging. Nu de Strategische Agenda inhoudelijk staat, buigt de commissie zich over de governance van de agenda. “Wat is er nodig om de inhoud van de agenda op de juiste manier vooruit te brengen?”, vat Eikelenboom samen waar het in deze fase om draait. Goede afspraken over wie wat doet, hoe activiteiten worden gemanaged en hoe er wordt samengewerkt, zijn daarvoor nodig. “Doel van een goede governance is stimuleren en aanjagen, coördineren en rapporteren”, zegt Eikelenboom. “We geven structuur aan alle activiteiten. Met als resultaat een betere slagvaardigheid en besluitvorming.”

Maar wat Eikelenboom verreweg het belangrijkst vindt, is helder en duidelijk communiceren waar Regio Foodvalley voor staat. “Ondernemers, bewoners, we willen iedereen enthousiast maken”, zegt hij. “Deze Strategische Agenda geeft een goed overzicht van wat er allemaal gebeurt en wat we willen bereiken. Het plaatje is heel helder. En als de route duidelijk is, dan willen mensen wel mee. Een brede welvaart, het aanjagen van de economie en een goede leefbaarheid, daar zal iedereen blij van worden.”

Als de Strategische Agenda komend voorjaar wordt vastgesteld, is het werk van de commissie klaar en is het aan de triple-helixpartners om ermee verder te gaan. “De motor is nu warmgedraaid, straks gaan we hard rijden”, omschrijft Eikelenboom het beeldend. “Dat de agenda indaalt op alle geledingen, zowel bij ondernemers als onderwijs en overheid, is essentieel. Ik hoop dat de passie waarmee we in de commissie aan de agenda gewerkt hebben, overslaat.”

Thema's Strategische Agenda

Met de Strategische Agenda 2020 - 2025 spreken de ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden uit de Regio Foodvalley af wat zij met elkaar willen bereiken in de regio en hoe zij dat gaan doen. Op de onderstaande zeven thema’s willen partijen samen het verschil maken. Deze partijen verbinden zich aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie en de doelen op deze thema’s.

 1. Landbouwtransitie en vitaal platteland
  Regio Foodvalley gaat voor een toekomstbestendige agrifood keten en een vitaal platteland.
 2. Voeding voor een gezond leven
  Regio Foodvalley wil een omgeving realiseren waarin gezond en duurzaam voedsel bijdraagt aan een gezond leven van haar inwoners.
 3. Energietransitie
  Regio Foodvalley werkt aan de energietransitie vanuit het regionaal DNA en op een manier die haar kracht versterkt.
 4. Human Capital
  Regio Foodvalley maakt werk van een optimaal functionerende arbeidsmarkt met aandacht voor de volle breedte: voor elk talent en in elke levensfase.
 5. Innovatie, clustervorming en circulaire economie
  De regio bouwt aan een toekomstbestendige regionale economie door stimulering van innovatie, clustervorming en circulair ondernemen
 6. Fysieke randvoorwaarden
  Regio Foodvalley wil een aantrekkelijke locatie zijn voor bedrijven in de kennisdomeinen Agri en Food, ICT, Poultry, maakindustrie en logistiek.
 7. Quality of living
  Het vergroten van de aantrekkelijkheid en wervingskracht van het wonen en leven in de Foodvalley regio. Daar gaat Regio Foodvalley voor.

In Groei #4 worden concrete voorbeeld projecten uitgelicht die bij deze thema’s passen. Lees de concept Strategische Agenda 2020 - 2025 en de Verdieping met achtergrondinformatie, ambities, doelstellingen en aanpak op de pagina van de Strategische Agenda.

Naar overzicht