High Tech Farming

Elke week geven wij aandacht aan een regionaal project uit het magazine Groei. Deze week het High Tech Farming. Dankzij hightech innovaties wordt de fijnstofreductie in de pluimveesector versneld. Dat leidt tot een gezondere leefomgeving voor mens en dier, en is bovendien goed voor het bedrijfsleven in de regio.

Regio profiteert van EU-project fijnstofreductie

Regio Foodvalley werkt aan het versterken van de economie en het welzijn in de aangesloten gemeenten. Daarvoor wordt ook aansluiting gezocht bij Europese initiatieven zoals High Tech Farming. Dankzij hightech innovaties wordt de fijnstofreductie in de pluimveesector versneld. Dat leidt tot een gezondere leefomgeving voor mens en dier, en is bovendien goed voor het bedrijfsleven in de regio.

De Europese Unie beoogt regionale specialisaties te versterken, onder de naam Smart Specialisation Strategy (S3). Zo ondersteunt de EU het partnerschap High Tech Farming dat de toepassing van nieuwe technologie in de landbouw en veeteelt stimuleert door de samenwerking tussen verschillende regio’s te bevorderen.

PODUR

Eén van de businesscases van het High Tech Farming partnerschap is PODUR, wat staat voor ‘poultry dust reduction’, afname van het fijnstof in de pluimveesector dus. Fijnstof bestaat uit zeer kleine in de lucht zwevende deeltjes met schadelijke gezondheidseffecten bij mens en dier. Fijnstofreductie is urgent, legt Jos Berkvens uit. Hij is coördinator van PODUR en vanuit de gemeente Barneveld programmamanager bij het Poultry Expertise Centre (PEC), een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen betrokken bij de pluimveesector. “Het fijnstofprobleem in de regio is extra groot geworden door de omschakeling van kooikippen naar scharrel- en vrije uitloopkippen”, legt Berkvens uit. “Die omschakeling was vanwege het dierenwelzijn, maar had ook gevolgen voor andere zaken, waaronder de productie van fijnstof. Die is namelijk gestegen.” In de regio wordt al gewerkt aan fijnstofreductie in het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) in Barneveld. Tijdens het Fijnstof Event in februari 2019 werden de eerste voorlopige resultaten neer methoden voor fijnstofreductie gepresenteerd. PODUR ligt in het verlengde van de aanpak van fijnstof door het PEV, verklaart hij.

PODUR is een internationale pilot over de toepassing van nieuwe technieken voor fijnstofreductie. Uiteindelijk doel is om een kennis- en informatieplatform te vormen. Daarmee kunnen bedrijven en onderzoekscentra de ontwikkeling en implementatie versnellen en kunnen nieuwe interregionale businessmodellen worden gevormd. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld nieuwe technieken testen in andere Europese regio’s.

Snelle en betaalbare methoden

“Er is een grote behoefte aan snelle en betaalbare methoden om fijnstof terug te dringen in bestaande en nieuw te bouwen stallen”, zegt Berkvens. “We hebben daarom bedrijven opgeroepen met oplossingen te komen. Het was opvallend hoeveel enthousiaste ideeën dat opleverde. Maar liefst 30 partijen brachten hun ideeën naar voren. Een technische commissie met onder meer Wageningen University & Research heeft daar de tien meest kansrijke uit geselecteerd. Die worden nu in Nederland door het PEV in de praktijk beproefd. Daarvan gaan we de vier voorstellen, waarvan we verwachten dat ze het meeste rendement opleveren, internationaal presenteren.”

Deze innovaties zullen in eerste instantie worden getest in Bretagne in Frankrijk, Extremadura in Spanje, Östergötland in Zweden en de Finse regio Zuid Ostrobothnia. Andere regio’s hebben ook al interesse getoond. De testen zullen worden uitgevoerd met sensortechnologie. Het PEC heeft daarvoor een vijfde Nederlandse innovatie naar voren geschoven. Met de technologie van Stalmeesters uit Oosterbeek kunnen met behulp van infrarood sensoren de waarden in de stal real-time gemeten worden. Ook Bretagne en Zuid Ostrobothnia doen voorstellen voor het testen vannieuwe technologie.

Digitaal platform

De testresultaten zullen uiteindelijk openbaar worden gemaakt via een nog te ontwikkelen digitaal platform. Berkvens: “Daar zit voor de deelnemende bedrijven ook het belang. Boeren worden geïnformeerd over de werking van hun apparatuur. Het is voor hen dus internationale promotie.”

Mogelijk kan ICT Valley, het cluster van ICT-bedrijven, onderwijs en overheden in de regio, een rol spelen bij de ontwikkeling van een dashboard voor de verwerking en analyse van de data, stelt Berkvens.

Op korte termijn wordt met de verschillende Europese regio’s een plan van aanpak opgesteld voor de opzet van de pilots. Over de financiering van deze pilots vindt nog nader overleg plaats met de Europese Commissie. Na 2020 zal in het nieuwe meerjarige EU-programma naar verwachting meer budget worden vrijgemaakt voor dit soort innovaties. Berkvens wil dan verdere stappen zetten. Het platform kan op den duur kan worden uitgebreid met oplossingen van meer bedrijven. Naast fijnstof kunnen ook meetgegevens over ammoniak, geuren, endotoxines en virussen beschikbaar worden gesteld. Daarnaast kan worden uitgebreid met het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stallen van andere dieren dan pluimvee. De programmamanager van het PEC verwacht dat bij uitbreiding ook veel bedrijven uit de regio daarvan profiteren. “Zeker als het project verbreed wordt naar de kalverhouderij. Er zijn hier namelijk veel bedrijven actief in de bouw van stallen voor kalveren.”

Naast de bedrijven heeft ook de leefomgeving er baat bij. De opgedane kennis zal actief vanuit het PEV en het PEC worden verspreid. Alle veehouders in de regio kunnen beschikken over de data en dus de hoeveelheid fijnstof verminderen.

Lees meer in het Groei #3
Naar overzicht