Om goed te kunnen inspelen op de vragen die op de regio afkomen, maakt Regio Foodvalley een ‘Ruimtelijke Verkenning’. Dit houdt in dat er een inventarisatie is gemaakt van de ontwikkelingen tot 2050.

Hoe gaan we om met de ruimte in de regio?

De ruimte in de regio wordt steeds schaarser. De druk op de (regionale) woningmarkt neemt toe. En daarnaast vragen de landbouwtransitie en de energietransitie ook om ruimte. Hoe houden wij onze mooie regio aantrekkelijk en behouden wij voldoende natuur en landschap? Dit vraagt om keuzes over hoe we omgaan met de ruimte in onze regio. 

Regionale verkenning

Om goed te kunnen inspelen op de vragen die op de regio afkomen, maakt Regio Foodvalley een ‘Ruimtelijke Verkenning’. Dit houdt in dat er een inventarisatie is gemaakt van de ontwikkelingen tot 2050. Hoeveel woningen zijn er nodig? Wat vraagt de Regionale Energiestrategie aan ruimte? Hoe houden wij de regio bereikbaar en hoeveel spoor en wegen hebben wij hiervoor nodig? De beschikbare visie- en ambitiedocumenten en rapporten zijn naast elkaar gelegd. De conclusie is dat Regio Foodvalley voor een ruimtelijke uitdaging staat, de vraag naar ruimte is groter dan wat er beschikbar is. Dit betekent dat we slim moeten omgaan met de ruimte en moeten kijken naar kansen om thema’s met elkaar te verbinden en te koppelen.

Fases Ruimtelijke Verkenning

De ‘Ruimtelijke Verkenning’ bestaat uit verschillende fases:
In de eerste fase zijn de opgaven in beeld gebracht. Deze fase is afgerond. De ‘Ruimtelijke Verkenning’ wordt tot aan de zomer verder ontwikkeld op hoofdlijnen en uitgangspunten. Dit is de tweede fase. Wat betekent dit voor de regio? Wat vinden wij belangrijk? Hoe is de samenhang met de andere ruimtelijke trajecten (Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en de Verstedelijkingsstrategie Regio Amersfoort)? Een goede samenloop met de andere verstedelijkingsstrategieën en de Regionale Energiestrategie is namelijk belangrijk om ervoor te zorgen dat deze trajecten elkaar versterken.
In april/mei worden de gemeenteraden verder geïnformeerd over de hoofdlijnen en uitgangspunten. Besluitvorming door de raden over het Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley, de Verstedelijkingsstrategie Amersfoort en de Ruimtelijke Regionale Verkenning is voorzien voor juni/juli.

Er zijn drie belangrijke ruimtelijke trajecten waar Regio Foodvalley bij betrokken is: de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley, de Verstedelijkingsstrategie Regio Amersfoort en de Regionale Ruimtelijke Verkenning van Regio Foodvalley.

Meer informatie?

Download het rapport Ruimtelijke verkenning: Behoeften en prognoses voor middellange en lange termijn (pdf, 5 MB)