Menukaart vastgesteld

Het bestuur van Regio FoodValley stemde op vrijdag 15 juni jongstleden in met de Menukaart Regio FoodValley. De Menukaart wordt via de colleges van de regiogemeenten aangeboden aan de raden voor de definitieve vaststelling. Na de definitieve vaststelling door de gemeenteraden kunnen gemeenten aan de slag met het in de praktijk toepassen van de Menukaart. De Menukaart is tot stand gekomen na een uitgebreid proces van ruim drie jaar.

Wat is de Menukaart Regio FoodValley?

De Menukaart is een regionaal afwegingskader voor (agrarische) bedrijven die willen uitbreiden in het buitengebied. De menukaart is bedoeld voor initiatieven die niet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. De uitbreiding wordt gecombineerd met een maatschappelijke investering op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, milieu, dierenwelzijn en/of gezondheid en vindt in overleg met de ondernemer, de buurt en de gemeente plaats. De menukaart sluit goed aan bij de aanstaande Omgevingswet en bevat onder andere een regionale vertaling van het Gelderse Plussenbeleid. De acht regiogemeenten hebben hierbij samengewerkt met de provincies Utrecht en Gelderland, het waterschap Vallei en Veluwe. Ook zijn in een aantal themasessies de LTO en natuur- en milieuorganisaties betrokken.

Totstandkoming

De Menukaart is het resultaat van een proces van de afgelopen drie jaar. Het startte met een Kennisfestival in februari 2015 waarbij zo breed mogelijk kennis is vergaard. Door de betrokkenheid van diverse organisaties en belangengroepen op verschillende momenten in het proces, is er draagvlak voor de Menukaart. In 2016 & 2017 is de werkwijze getoetst in vijf proefprojecten. Dit heeft veel nieuwe informatie en inzichten opgeleverd over de te nemen stappen, de buurtdialoog en de toepasbaarheid van de Menukaart. Op 5 juli 2017 is het symposium ‘Aan de slag met de Menukaart’ georganiseerd. In aanwezigheid van circa 120 bestuurders, ambtenaren en een aantal ondernemers van binnen en buiten de Regio FoodValley is informatie gegeven en nagedacht over de toepassing van de Menukaart. Het regionale traject is nu afgerond en de gemeenten zijn aan zet om de Menukaart verder te implementeren. 

De menukaart is een project uit de portefeuille Ruimtelijke Ordening van Regio FoodValley. Dit project draagt bij aan een betere kwaliteit van de leefomgeving en een duurzame veehouderij.

Naar overzicht