Mensen in witte jassen in een laboratorium met eten op het werkblad

Met Regio Deal Foodvalley duurzamer voedsel en gezonde voeding

De vraag naar voedsel stijgt wereldwijd. Om op een gezonde en toekomstbestendige manier te voldoen aan die vraag, moet er wat veranderen in het productieproces en aan het consumptiegedrag. Om de verandering voor elkaar te krijgen, is een samenwerking opgezet door partners uit de regio Foodvalley. Dankzij de deal krijgt onderzoek naar vernieuwende voedselvoorziening een impuls. De deal kent drie afzonderlijke onderdelen die samen een geheel vormen. Dat zijn de landbouwtransitie, bewustwording over gezonde voeding en kennisontwikkeling.

Duurzame landbouw

Het eerste onderdeel focust op het stimuleren van nieuwe vormen van landbouw. De ontwikkeling van duurzamere productietechnieken is daarbij een leidraad. Dit gebeurt met oog op een goed verdienmodel voor agrariërs. Door het gebruik van andere werkwijzen en productietechnieken kan uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstof en fijnstof, potentieel worden verminderd. Daarnaast dragen veranderingen in landgebruik bij aan een betere bodemstructuur en schoon oppervlaktewater. Vermindering van de omgevingsbelasting en verbetering van bodemstructuur en waterkwaliteit dragen bij aan het verhogen van de biodiversiteit, schone lucht en gezond water. Het proeftuin “Boer aan het Roer” is hier een voorbeeld van, waarbij boerderijen worden ingezet voor het testen van innovaties voor de toekomstige veehouderij.

Gezonder eten

Het tweede onderdeel uit de deal richt zich op het stimuleren van gezonder eten door inwoners. De deelnemers van de deal willen mensen van jong tot oud verleiden tot gezond eten. Het is belangrijk van jongs af aan te leren wat gezond voedsel is en hoe je aan gezonde voeding komt. Daarbij  onderzoeken we ook wat er nodig is om de gezonde en duurzame keus makkelijker te maken, zoals in de wijken en op het werk. We zullen werken aan een voedings-en beweegadvies op maat voor kinderen met kanker en volwassen met hart- en vaatziekten of darmkanker. Hiervoor werken we samen met ziekenhuizen in de regio. Voor ouderen zal onder andere gekeken worden of dierlijk eiwit vervangen kan worden door plantaardig eiwit zonder verlies van spierkracht. De opgedane kennis over gezonde en duurzame voeding zal worden ingebracht in het onderwijs van zorgprofessionals op het MBO, HBO en WO.

Innovatie en het delen van kennis

Het derde onderdeel richt zich op het versnellen van innovaties en het delen van  kennis. Om gezond en duurzaam voedsel te produceren, zijn nieuwe producten en technologieën nodig. Dit wordt door bedrijven ontwikkeld in samenwerking met kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Door de maatschappelijke urgentie helpen we bedrijven om dit proces te versnellen. Dit doen we door te investeren in faciliteiten die bedrijven en kennisinstellingen nodig hebben, maar ook door te investeren in het opleiden van mensen die straks nieuwe producten kunnen produceren op te leiden. Tenslotte is het cruciaal dat er een maatschappelijke dialoog plaatsvindt over het belang van duurzaam en gezond voedsel. Om dat te bereiken investeren we in het Wold Food Centrum; een platform voor de nationale dialoog, educatie, participatief onderzoek en beleving en als internationale etalage voor het Nederlandse voedselbeleid van de toekomst. En een thema-attractie over voedsel die vanaf 2023 jaarlijks 330.000 bezoekers meeneemt op een persoonlijk voedselavontuur.

Ondertekening partners

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk, de Regio Foodvalley, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, provincie Gelderland, provincie Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW midden en Waterschap Vallei en Veluwe. Om hieraan uitvoering te geven is de samenwerking georganiseerd en bekrachtigd door een regionale samenwerkingsovereenkomst, waardoor ruim 73 miljoen euro beschikbaar komt om aan de slag te gaan met de drie onderdelen. Ir. Mariken Fellinger is aangetrokken om als regiodeal manager de uitvoering van de deal de komende jaren te begeleiden.