Ontwerpbegroting Regio Foodvalley akkoord

Het Regiobestuur heeft de ontwerpbegroting Regio Foodvalley 2020-2023 goedgekeurd. De ontwerpbegroting is, via de colleges van B&W, aangeboden aan de gemeenteraden van de acht regiogemeenten.

Kadernota

De gemeenteraden ontvingen in januari 2019 de Kadernota 2020-2023. In de kadernota staan de richtlijnen en de ambities van de regio. In de periode van eind januari tot begin maart is de kadernota in alle gemeenteraden besproken. Op basis van de kadernota is vervolgens de ontwerpbegroting 2020-2023 gemaakt.

Proces

De gemeenteraden ontvangen via de colleges van B&W de ontwerpbegroting, zij kunnen eventueel een zienswijze indienen. De zienswijzen worden meegenomen voordat de begroting definitief wordt vastgesteld door het Regiobestuur op 21 juni 2019. Na vaststelling van de begroting wordt deze aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Foto: Regiobestuur met plaatsvervangende leden

Naar overzicht