We werken, voor het verminderen van de stikstofuitstoot, nadrukkelijk sámen met de boeren.

Reactie op stikstofrapport ‘Naar een Ontspannen Nederland’

Het rapport Naar een Ontspannen Nederland stelt dat een fikse krimp in de veestapel van onze regio een snelle stikstofreductie oplevert waarmee Nederland weer ‘van slot kan’. De focus op de Vallei is logisch; we wonen en leven in een gebied met hoge veedichtheid pal naast een kwetsbaar natuurgebied. Maar als er één gebied in Nederland is waar uitdaging én oplossing hand-in-hand gaan, dan is het Regio Foodvalley. We werken, voor het verminderen van de stikstofuitstoot, nadrukkelijk sámen met de boeren. Zij zijn de beheerders van het landelijk gebied en hebben de innovatiekracht om in de praktijk nieuwe reductie technieken te testen en toe te passen. Want ook hiervoor geldt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Als het nieuwe kabinet het advies opvolgt, leidt dit tot verplichte uitkoop van veel boeren in onze regio. Wij kiezen voor een ándere aan pak: het vertrekpunt moet niet zijn om boeren uit de Vallei wég te krijgen, maar om te voldoen aan de stikstofreductiedoelen en tegelijk perspectief te bieden aan álle boeren. Dat màg ook, want de Europese Habitatrichtlijn bepaalt dat er bij het nemen van maatregelen rekening wordt gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden. En dat kàn ook, want dat perspectief heeft meerdere smaken; verplaatsen, andere economische activiteiten ontplooien, verdergaande transitie naar kringlooplandbouw en emissiereductie of stoppen. Voor al deze opties creëren we met alle betrokken stakeholders de juiste randvoorwaarden zoals kennis en financiële instrumenten. Mits daar, en daar pleiten de auteurs van het rapport ook voor, voldoende geld voor beschikbaar is.

De strekking van het rapport is dat veedichtheid dé knop is om aan te draaien om de stikstofemissies drastisch te doen laten dalen. In Regio Foodvalley werken we aan structurele systeem oplossingen, zoals  transitie naar kringlooplandbouw en technische innovatie.  Hier kijken we verder dan het reduceren van stalemissies en werken we ook aan bodemverbetering, circulair veevoer en dierenwelzijn. Ook zetten we volop in op de eiwittransitie.

Het rapport baseert zich op beperkte data wat betreft stikstof depositie. Ondersteund door de Regio Deal werken we in de Vallei aan een gedetailleerd emissiemeetnetwerk op bedrijfsniveau en monitoring van de fijnstof en ammoniak concentraties op leefniveau. Met sensoring op bedrijfsniveau, in de stallen, worden innovaties bemeten. Er komt een digitaal (real-time) monitoring dashboard waarmee agrariërs hun eigen waarden kunnen inzien en vergelijken met andere agrariërs en gebieden. Zo draagt het meetnetwerk bij aan een zo kosten-efficiënt mogelijk inzetten van middelen en kunnen we daadwerkelijk gebiedsgericht reductiemaatregelen nemen.

Regio Foodvalley beseft als geen ander dat om natuurherstel te realiseren er verandering nodig is en belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, vanuit een perspectief voor onze ondernemers. Dat perspectief ontwikkelen we samen en houdt op lange termijn de sociaal-economische vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van ons gebied in stand. Daar zijn wij van overtuigd. Een toekomstbestendige agrifood- en daaraan gerelateerde kennissector is daar onlosmakelijk onderdeel van. Deze opgave willen we samen met het Rijk oppakken.

Rapport Naar een Ontspannen Nederland
Naar overzicht