Regio Foodvalley wenst meer middenhuurwoningen in de regio

Regio Foodvalley adviseert de regiogemeenten om meer aandacht te geven aan middenhuur in de woningbouw. Gemeenten kunnen het aandeel middenhuurwoningen vergroten of in specifiek beleid aandacht besteden aan middenhuur. Ook is het advies aan gemeenten om duidelijke afspraken te maken met investeerders en ontwikkelaars.

Regio Foodvalley heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de behoefte aan middenhuurwoningen, met een huurprijs tussen € 700 en € 900. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met deskundigen op dit gebied (ontwikkelaars, beleggers, corporaties, provincie en gemeenten). Alhoewel de behoefte per gemeente verschilt is het algemene beeld dat er een mismatch is tussen de vraag naar en het aanbod van middenhuurwoningen. Voor de toekomst is het advies aan gemeenten om minimaal 10 tot 15% van nieuwe woningbouw middenhuur te laten zijn. Per gemeente zal dit percentage verschillen en is maatwerk nodig .

Om de hoeveelheid middenhuurwoningen op het gewenste niveau te brengen en te houden adviseert Regio Foodvalley de gemeenten om het aanbod van middenhuur goed te borgen. Richting de investeerders en ontwikkelaars is het advies om duidelijke afspraken te maken over hoeveelheid, prijs en kwaliteit van de woningen. Hoe je die afspraken maakt, verschilt per gemeente. Geef het een plek in de gemeentelijke woonvisie, het grondprijzenbeleid, bestemmingsplannen of tenders. Kijk daarbij ook naar de langere termijn.

Daarnaast adviseert de regio om er voor te zorgen dat eenmaal gebouwde middenhuurwoningen voor een langere termijn middenhuur blijven. Voorkomen moet worden dat net opgeleverde middenhuurwoningen al na een paar jaar worden verkocht of een dure huurprijs krijgen. Belangrijk is ook dat de juiste doelgroep in deze woningen gaat wonen. Dit alles is goed te regelen in een doelgroepenverordening. Hierin staan de maximale huur bij de start, de maximale huurprijs, de minimale oppervlakte van de woning, de minimale periode dat woningen middenhuurwoningen moeten blijven en inkomenseisen voor bewoners.

Wethouder Harke Dijksterhuis (gemeente Nijkerk en portefeuillehouder Wonen in de regio) is blij met het advies van de regio: “We willen in de regio een toekomstbestendige woningvoorraad. Een goed middenhuur-aanbod hoort daar zeker bij. Dit advies biedt voor elk van de gemeenten mooie aanknopingspunten voor het nemen van maatregelen die nodig zijn om voldoende goede woningen te hebben en te houden.”

Waarom meer middenhuur?

Regio Foodvalley is een aantrekkelijke regio om te komen werken en wonen. De regio ontwikkelt zich economisch en dat vraagt ook een goede huisvesting voor het groeiend aantal mensen dat hier komt werken. Het hebben van voldoende middenhuurwoningen is daarbij erg belangrijk.

Anne Janssen (wethouder Wonen Wageningen): “Wageningen wil een passend woningaanbod hebben voor diverse doelgroepen. Middenhuur is een belangrijk segment door het groeiend aantal kenniswerkers in deze regio, maar ook als een ‘tussenstap’ in de wooncarrière. Middenhuur is namelijk de smeerolie van de woningmarkt. Vooral voor mensen met een middeninkomen, die niet willen of kunnen kopen, is middenhuur interessant. Middenhuur zorgt er bovendien voor dat mensen met een middeninkomen die in een sociale huurwoning wonen, kunnen verhuizen. Sociale huurwoningen komen zo vrij voor de mensen met lagere inkomens. Meer middenhuur woningen in een woonwijk geeft daarbij meer diversiteit in de wijk. Wij stellen daarom bij nieuw te bouwen projecten verplicht om ook woningen in de middenhuur te bouwen.”

Naar overzicht