De regiogemeenten hebben in de afgelopen jaren samen met partners, al veel gedaan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat heeft de luchtkwaliteit in onze regio daadwerkelijk verbeterd. Daarom werken we nu landelijk samen aan een gezonde lucht via het Schone Lucht Akkoord.

Schonere lucht in de regio

Schone lucht is belangrijk en van grote invloed op de gezondheid van mensen. Ook al is de lucht de laatste jaren een stuk schoner geworden, luchtverontreiniging is nog steeds een groot gezondheidsrisico. De regiogemeenten hebben in de afgelopen jaren samen met partners, al veel gedaan om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat heeft de luchtkwaliteit in onze regio daadwerkelijk verbeterd. Daarom werken we landelijk samen aan een gezonde lucht via het Schone Lucht Akkoord. 

Het Rijk heeft samen met inmiddels 80 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord opgesteld. Het akkoord moet leiden tot een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016. In het akkoord worden zes thema’s benoemd: houtrook, industrie, mobiliteit, mobiele werktuigen, landbouw en scheepvaart. Regio Foodvalley committeert zich aan de afspraken op alle thema’s. De regio neemt actief deel aan de pilot landbouw. Wat gebeurt er nu al? Wij lichten een paar initiatieven toe.

Thema landbouw

Als het gaat om het realiseren van schonere lucht dan is de veehouderij in onze regio een belangrijke sector. Daarom heeft de regio met de sector in 2016 het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij opgesteld. Afgelopen jaren lag de focus op het reduceren van fijnstof door de pluimveesector. Wij zetten ons in op verlaging van emissies door het toepassen van de best beschikbare technieken in stallen, indien mogelijk ook in bestaande stallen. Tegelijkertijd is de ontwikkeling van nieuwe emissie-reducerende technieken gestimuleerd en versneld door het opgezette Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij. De pluimveesector heeft inmiddels een aanvullend en verdergaand eigen emissiereductieplan opgesteld. Op basis van ons Manifest en het sectorplan hebben we als regio een pilot onder het Schone Lucht Akkoord ingediend om samen met de sector de lokale luchtkwaliteit nog verder te verbeteren met als doel gezondheidswinst. 

Onze inspanningen afgelopen jaren zijn zichtbaar, zoals blijkt uit de concentratiekaarten van het RIVM ten behoeve van de jaarlijkse monitoringsrapportages. 

Achtergrondconcentratie fijnstof (PM10) in de regio in µg/m3 in genoemde jaren

Huishoudens en houtstook

Het stoken van hout in houtkachels en vuurkorven is eveneens een belangrijke bron van fijnstof. Mensen kunnen veel last hebben van houtrook, zeker mensen die longproblemen hebben. Het stoken van hout ligt dan ook al enige tijd onder vuur van onder andere de Stichting houtrookvrij en het Longfonds. Als regio zetten we, in lijn met het Schone Lucht Akkoord, in op voorlichting en communicatie. De gedachte daarbij is dat het goed stoken van het juiste hout onder de daarvoor geschikte omstandigheden overlast kan verminderen. Voorlichting en communicatie moeten ertoe leiden dat de bezitters van een houtkachel deze verantwoord gebruiken met oog voor het effect ervan op hun omgeving.