Schouders onder energietransitie

Door de startnotitie hebben de acht regiogemeenten kennis kunnen nemen van de regionale energie-opgave. De gemeenteraden hebben daarbij ook hun wensen op tafel gelegd voor de energietransitie in de regio. Zij geven hiermee richting aan de regionale energie strategie die in 2019 gereed moet zijn.

Regionale Energie Strategie

Van elke regio wordt verwacht dat zij een Regionale Energie Strategie (RES) gaat maken om het nieuwe Klimaatakkoord van Nederland te ondersteunen. Het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord is op 10 juli aangeboden aan minister Wiebes. In de RES wordt de regionale vertaling van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord vastgelegd. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking met maatschappelijke acceptatie. Ook worden met de RES regionaal aanwezige warmte(rest)bronnen en behoefte aan infrastructuur in beeld gebracht en vraag en aanbod op elkaar afgestemd.

Gemeenten lokaal verantwoordelijk

“We gaan regionaal samenwerken, maar verliezen niet uit het oog dat gemeenten lokaal verantwoordelijk blijven. Dat vinden we een belangrijk uitgangspunt”, vertelt Petra Doornenbal, regionaal portefeuillehouder energie en burgemeester van Renswoude. Nu de neuzen van de gemeenten dezelfde richting op staan, gaat Regio FoodValley ook zorgen dat het Triple Helix netwerk (ondernemers, onderwijs en overheid) actief mee gaat doen. “Een kwartiermaker moet zorgen voor de juiste verbindingen voor de regionale energietransitie. We hebben een goed netwerk en daardoor de mogelijkheid om door samenwerking veel mogelijk te maken”, aldus Doornenbal.

Draagvlak

De Startnotitie Energievisie Regio FoodValley werd de afgelopen periode ook besproken in de gemeenteraden. De ruimtelijke inpassing van windmolens en zonnevelden is er één die veel gemeenten bezighoudt. Meer energiebesparing, innovaties en het onderzoeken van de bijdrage van wind op zee zijn wensen om het aantal beperkt te houden. En als ze dan toch geplaatst worden, dan is de wens dat dit op basis van maatschappelijk draagvlak gebeurt. Ook werden zorgen uitgesproken. Over zonneparken die gronden onttrekken uit het landbouwareaal. En de negatieve bijwerkingen van energie uit biomassa. Gemeenten zijn het echter eens dat regionale samenwerking nodig is, omdat de energietransitie niet stopt bij de gemeentegrenzen.  

Voor meer informatie download hier de Startnotitie Energievisie Regio FoodValley (pdf, 9 MB)