Startgesprek Rijk en regio

Een memorabele dag. Dat was 25 januari. Want vertegenwoordigers van het Rijk en zeven regiopartners kwamen in Ede samen voor het startgesprek Regio Deal Foodvalley. Zij bespraken hoe en langs welke weg het Rijk en de regiopartners met elkaar de Regio Deal Foodvalley gaan maken. Ondertekening van de bestuursovereenkomst is beoogd in juni 2019.

Tijdens het startgesprek zoomden de deelnemers in op de drie sporen waarlangs de Regio Deal Foodvalley gemaakt gaat worden. De randvoorwaarden en aandachtspunten van de Regio Deal lagen op tafel en de aanwezigen onderstreepten dat er bij de uitwerking van de drie sporen veel aandacht is voor de onderlinge samenhang, voor gemeenschappelijke aandachtspunten en voor verduurzaming. Ook ligt de focus op de ‘sociale’ kant van transities, om innovaties te realiseren die in de praktijk ook echt gaan werken en langere termijn impact hebben.
“Uiteindelijk gaat het er om dat met de maatregelen in de Regio Deal Foodvalley een positieve beweging in de samenleving wordt bewerkstelligd”, aldus Johan Osinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wat betreft de Regio Deals ook vertegenwoordiger van het Rijk in de volle breedte. “Blij dat we vandaag het startschot samen geven.”

“Partners zetten in op burgerinitiatieven en andere (business) communities in het gebied. De regiopartijen investeren in dit onderdeel van het transitieproces en denken samen met experts uit de innovatiekunde, sociale wetenschappen en creatieve (media) industrie na over optimale manieren om impact te borgen bij de verschillende doelgroepen.“  

Structurele inzet van betrokken partijen

Regio Deals gaan om meer dan een inzet van financiële middelen. Het gaat ook om structurele  inzet van betrokken partijen, nieuwe samenwerkingsvormen en niet-financiële ondersteuning om de in de regionale opgave gestelde ambities en doelen te bereiken. Regio Deals leveren daarmee een bijdrage aan welvaart in brede zin.
Bij de Regio Deal Foodvalley zijn de ambities niet gering. De deal gaat om de integrale transitie van het voedselsysteem.

Deelnemers

Bij de startbijeenkomst waren aanwezig: René Verhulst, voorzitter van de zeven Foodvalley partijen en burgemeester van Ede. Gert Boeve, secretaris-directeur van het bureau regio Foodvalley. Maarten Kool, regisseur Regio Deal namens de zeven Foodvalley partijen. Nico van Doorn, programmamanager van de provincie Gelderland en Freek van Muiswinkel, directeur onderzoeksinstituut van de Universiteit Utrecht.

Namens het Rijk waren verder aanwezig: Michel Berkelmans, directeur Strategie, Kennis en Innovatie van het ministerie van LNV. Edwin Ouwejan, Regio Ambassadeur Oost van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Marc Hameleers, programmamanager Regio Portefeuille van het ministerie van LNV en Johanneke Henstra, dealmaker Oost Nederland bij het ministerie van LNV.

Randvoorwaarden en aandachtspunten
Het Rijk en de regiopartners spraken over een flink aantal randvoorwaarden en aandachtspunten voor de regiodeal. Vijf aspecten springen eruit: de gezamenlijke financiering, verbinding met regionaal en Rijksbeleid en ontwikkelingen, betrokkenheid van andere partijen, governance en afspraken voor de lange termijn.

Fotograaf: Herman Stöver

Tijdshorizon

  • startbijeenkomst 25 januari
  • werkconferentie eind maart
  • inhoud bestuursakkoord gereed, eind april
  • ondertekening Regio Deal, juni 2019
Naar overzicht