Regio Foodvalley lege stallen

Strategiedocument Vrijgekomen agrarische bebouwing

Op vrijdag 13 september heeft het bestuur van Regio Foodvalley ingestemd met het Strategiedocument 2019-2021 ‘Samen slimmer, sneller en efficiënter aan de slag met VAB’ voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing in de regio’s Foodvalley en Amersfoort. Het strategiedocument wordt via de colleges ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraden.

Strategiedocument VAB

De Regio’s Foodvalley en Amersfoort werken aan een gezamenlijk programma om de gevolgen van bedrijfsbeëindiging en leegstaande bedrijfsbebouwing in het buitengebied te beperken door ondernemers hiermee te helpen en te adviseren. Met dit gezamenlijke programma dragen deze regio’s bij aan het behouden en verbeteren van een leefbaar en vitaal landelijk gebied. Uit studies blijkt dat er door bedrijfsbeëindiging een fors aantal vierkante meter pandoppervlakte tussen 2015-2030 vrij gaat komen. Door middel van de inzet van een campagne willen de regio’s de agrarisch ondernemers bewust maken van de noodzaak om tijdig te anticiperen op bedrijfsbeëindiging.

Vrijgekomen agrarische bebouwing

De doelstelling van het programma is niet alleen de versterking van de ruimtelijke kwaliteit, maar ook de economische vitaliteit en leefbaarheid in het landelijk gebied. De regio’s willen voorkomen dat verloedering optreedt doordat bijvoorbeeld gebouwen worden verwaarloosd of dat er ongewenste activiteiten plaatsvinden. Door een goed ruimtelijk beleid borgen de regio’s de huidige ruimtelijke kwaliteiten van het landelijk gebied waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Maar evengoed zijn ook economische en sociaal-maatschappelijke doelen van toepassing: door nieuwe economische functies op een goede manier in te passen kunnen we de vitaliteit en de leefbaarheid van het landelijk gebied versterken.

Download Strategiedocument VAB (pdf, 724 KB)
Naar overzicht