Zó kijken politieke partijen naar Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is dé plek in Nederland waar wordt ingezet op transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Een ontwikkeling die voor Nederland en voor de hele wereld van belang is. De regio heeft daarom politiek Den Haag opgeroepen tot een Nationaal Actieprogramma om deze ontwikkeling kracht bij te zetten. In maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe kijken politieke partijen aan tegen Regio Foodvalley? En wat is er volgens hen vanuit Den Haag nodig om Regio Foodvalley verder te ontwikkelen tot een topregio op het gebied van landbouw en voeding?

Remco Dijkstra, kamerlid VVD:

“De VVD ziet Regio Foodvalley als belangrijke aanjager van onze economie. De wereldbevolking groeit, de behoefte aan beter voedsel neemt toe en daarvoor is zowel kennisontwikkeling, als productie nodig. In Nederland, en specifiek in Regio Foodvalley, bestaan vooraanstaande bedrijven die zorgen voor de oplossingen van vandaag en morgen. Voor de VVD is het van belang dat wij als overheden dit belang begrijpen en benutten in onze contacten over de hele wereld. Daarbij kan de overheid een goede bereikbaarheid van infra, kennis en mensen bevorderen en zo vooral de voorwaarden scheppen voor bedrijven om zich verder te ontwikkelen. Dan kan banenbehoud en banengroei plaatsvinden, evenals investeringen die nodig zijn voor de toekomst. De VVD is trots op deze innovatieve regio, de bedrijven, ondernemers en werknemers die een voorbeeld zijn voor andere gebieden.”

Carla Dik-Faber, kamerlid ChristenUnie:

“Als inwoner van de Foodvalley voel ik me enorm betrokken bij wat er allemaal in mijn leefomgeving gebeurt. Het bruist hier van de plannen en dat voel je overal. De afstand tussen de drie O’s van onderwijsinstellingen, ondernemerschap en overheid is kort. Toen bleek dat de luchtkwaliteit beter kon, hebben overheden, Aeres en Wageningen Universiteit, de agrarische sector en het bedrijfsleven met het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij de handen ineen geslagen. Foodvalley is ook de plek waar de afstand tussen boeren en burgers kort is. Vallei boert bewust is een prachtig initiatief dat laat zien dat boeren graag vertellen over hun vakmanschap. De Foodvalley heeft 20 miljoen gekregen van de Rijksoverheid om de landbouw toekomstbestendig te maken. En de minister van LNV werkt aan een ‘consumentenstrategie voedsel’ om consumenten sterker te betrekken bij de transitie naar kringlooplandbouw. Regio Foodvalley staat heel goed voorgesorteerd. Als er ergens een kans is om de stap naar de toekomst te zetten, dan is het hier. Laten we samen die uitdaging aangaan!”
 

Jaco Geurts, kamerlid CDA:

“Het CDA staat volledig achter het doel van Regio Foodvalley om door versterking van het vestigingsklimaat en de kwaliteit van de leefomgeving een topregio te zijn op het gebied van agrifood. In 2010 werd door de inzet van het CDA Regio Foodvalley voor het eerst benoemd in het regeerakkoord. Ik ben verheugd te zien dat Rijk en Regio elkaar inmiddels goed gevonden hebben. De regio onderscheidt zich door interactie tussen boerenbedrijven en kennisinstellingen. Enerzijds door de praktijkkennis van boeren te gebruiken voor kennisontwikkeling, en anderzijds deze kennis in te zetten voor ontwikkeling van toepasbare concepten. Hetzelfde geldt voor de bestaande samenwerking tussen zorgorganisaties, overheden en voedingswetenschap. De samenwerking met onder andere ziekenhuizen op het gebied van gezonde voeding van prille start tot oude dag is uniek in Nederland. Ook de komende kabinetsperiode willen wij Regio Foodvalley weer een prominente plek in het regeerakkoord geven. Met uiteraard voldoende financiële middelen vanuit Den Haag om de ambities rondom kennisontwikkeling en samenwerking verder vorm te geven. De regio verdient het.”

William Moorlag, kamerlid PvdA:

“Als we naar onze voedselketen kijken, dan kunnen we onze zegeningen tellen. Er is voedselzekerheid, de prijzen in de supermarkt zijn de laagste in West-Europa. Nederland is een grote exporteur, niet alleen van voedsel, maar ook van kennis, zaai- en pootgoed en productiemiddelen. Het succes heeft een keerzijde. Te veel uitstoot van schadelijke stoffen, roofbouw op de natuur, ongezonde bewerkte voeding die welvaartsziekten veroorzaken en flinterdunne verdienmodellen voor agrarisch ondernemers. Dat zijn vraagstukken die om een oplossing schreeuwen. Regio Foodvalley werkt aan die oplossingen. Consumenten bewuster maken. Het samenbrengen van producenten en consumenten. Ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen bijeen brengen. Daarmee ruimte creëren voor innovatie, het produceren en vermarkten van goed, gezond, betaalbaar en duurzaam geproduceerd voedsel, gecombineerd met een goed verdienmodel voor ondernemers. Als Regio Foodvalley zo waarde creëert voor onze samenleving, dan verdient ze alle steun en gaat ze een goede toekomst tegemoet.”

Laura Bromet, kamerlid GroenLinks:

“Nederland staat voor grote uitdagingen. We lopen tegen alle milieugrenzen aan. De natuur wordt onvoldoende beschermd, de klimaatdoelstellingen zijn nog lang niet binnen bereik en we voldoen nog niet aan de Europese richtlijn voor waterkwaliteit. Het is goed dat ook in een regio als Foodvalley wordt erkend dat deze problemen levensgroot zijn. Investeren in de innovatiekracht van Regio Foodvalley is belangrijk als we daarmee deze grote problemen het hoofd kunnen bieden. GroenLinks zet zich in voor duurzame landbouw, een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen, het terugdringen van kunstmest en een eerlijke prijs voor duurzame voeding. Daar kan het rijk veel meer in sturen, zodat elke consument een gezonde en duurzame keuze kan maken.”

Jan-Willem Lammers, raadslid Wageningen D66:

“De grootste uitdaging voor de komende tijd is klimaatverandering. Juist een innovatieve, slimme, sterke regio als Foodvalley kan hierin de weg wijzen. Door middel van technologie kunnen we de schaarse grond efficiënter inzetten en de akkerbouw verduurzamen. Daarnaast zal ook de veehouderij een transformatie moeten ondergaan. Maar hoe garanderen we dat de boeren over 10 jaar nog steeds een toekomst hebben? Hoe zorgen we ervoor dat familiebedrijven doorgegeven kunnen worden op de volgende generatie? Dat toekomstperspectief wil D66 graag bieden. FoodValley kan laten zien dat kringlooplandbouw juist duurzamer is, waardoor de bedrijven die nu overstappen de kans hebben om over 100 of zelfs 200 jaar nog te bestaan. D66 wil ook werk maken van een toekomst waarbij er eigenlijk niet meer wordt gesproken over afval, maar over grondstoffen die we kunnen hergebruiken. De innovatieve kracht van Regio Foodvalley, waarbij ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken, kan daaraan bijdragen. Samen gaan we de klimaatuitdaging aan, voor onze kinderen, voor onze samenleving, voor Regio Foodvalley.”

Roelof Bisschop, kamerlid SGP:

“Regio Foodvalley staat in Den Haag goed op de kaart en levert goed werk. Ik noem bijvoorbeeld de inzet voor het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij en het Poultry Expertise Centre. In samenwerking met veehouders zijn effectieve, innovatieve methoden voor de reductie van fijnstof emissies ontwikkeld. Het zou goed zijn als Den Haag de ruimte en het geld geeft om iets dergelijks ook op te zetten voor het reduceren van de ammoniakemissie. De bal ligt nu nog heel erg bij ondernemers die goede ideeën hebben. Erkenning van innovatieve technieken en methoden gaat moeizaam. Dat moet anders. Het is gelet op de enorme stikstofopgave en –impasse van groot belang dat we hier samen de schouders onder zetten. Rijk, regio en ondernemers hebben elkaar nodig om hier een nieuwe slag in te maken. Regio Foodvalley kan hier een mooie rol in spelen en moet daar vanuit Den Haag de ruimte voor krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we zo snel meters kunnen maken. Goed voor de boeren en andere ondernemers, goed voor de natuur, en dus goed voor de regio.”

Nationaal Actieprogramma

Regio Foodvalley heeft ‘Den Haag’ gevraagd om een Nationaal Actieprogramma als het gaat om de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Want naast de huidige coronacrisis, zijn er ook ándere opgaven waarvoor een Nationaal Actieprogramma van Rijk én regio nodig is.

Regio Foodvalley biedt, met de in de regio aanwezige kennis, kunde, ervaring en energie, een uitgestoken hand om samen met het Rijk de opgaves die vóór ons liggen het hoofd te bieden. De coronacrisis leert dat voeding en gezondheid bepalend zijn voor onze maatschappelijke standaard. Hiervoor zijn baanbrekende innovaties nodig op het gebied van landbouw, voeding en gezondheid. Daarvoor moeten enerzijds belemmeringen in het huidige ecosysteem worden weggenomen. Anderzijds vragen ontwikkelingen in Regio Foodvalley om investeringen in robuuste en duurzame infrastructuur om de regio bereikbaar te houden – zowel met de auto als met het openbaar vervoer. 

Regio Foodvalley geldt als dé proeftuin van ons land waar kringlooplandbouw in praktijk wordt gebracht en waar wetenschap (Wageningen University & Research) de innovatiekracht van ondernemers verder verstevigt. Wij leveren in Regio Foodvalley een belangrijke bijdrage aan de brede welvaart voor Nederland. Dat is het fundament voor de toekomst. Onze toekomst. 

Wat is er nodig?

  1. Specifieke, blijvende investeringen in de innovatiekracht van Foodvalley vanwege de nationale impact op landbouw, voedsel en gezondheid
  2. De samenwerkingskracht van het landbouwnetwerk in Foodvalley benutten als proeftuin om kring-looplandbouw in de praktijk te brengen
  3. Een Nationale Voedselstrategie vaststellen (daarbij gebruik makend van Regio Foodvalley en haar samenwerkingspartners) en die vervolgens uitvoeren

Kijk voor meer informatie op: www.regiofoodvalley.nl/verkiezingen2021

Download Groei #6

Dit artikel is onderdeel van ons magazine Groei. Benieuwd naar alle artikelen? Download het magazine gratis.

Download Groei #6 (pdf, 11,21 MB)
Naar overzicht