Afspraken voor meer betaalbare woningen

De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen hebben samen met woningcorporaties en marktpartijen concrete afspraken gemaakt om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. Dat staat in een intentieverklaring waarmee alle acht regiogemeenten hebben ingestemd. De grote druk op de woningmarkt vraagt om een gezamenlijke aanpak.

Actieprogramma 2021-2024

De aandacht voor de woningmarkt is niet nieuw. Eind 2021 stelden de acht regiogemeenten het Actieprogramma Wonen 2021-2024 vast. Dit actieprogramma bestaat uit drie hoofdlijnen:

  1. Het stimuleren van (betaalbare) woningbouw (met aandacht voor toekomstige woonkwaliteit en behoefte);
  2. Het verkennen hoe kwetsbare en bijzondere doelgroepen regionaal afgestemd kunnen worden gehuisvest;
  3. Het verduurzamen van met name de bestaande woningvoorraad en het geven van een impuls aan de leefomgeving.

De intentieverklaring die nu door alle regiogemeenten is vastgesteld, gaat over de eerste hoofdlijn: het stimuleren van betaalbare woningbouw.

Meer betaalbare woningen in Regio Foodvalley

In Regio Foodvalley worden tot 2040 zo’n 40.000 nieuwe woningen gebouwd. Dat staat in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley waarmee alle regiogemeenten eind 2021 instemden. De gemeenten vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen worden gerealiseerd. Daarvoor is een gerichte aanpak van alle partijen nodig en daarover zijn nu concrete afspraken gemaakt:

  1. We geven uitvoering aan de woningbouwambitie in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Dat betekent dat tot 2040 zo’n 40.000 woningen worden gebouwd. Gemeenten leggen de komende periode vast in welke prijsklassen dit aantal wordt gebouwd.
  2. We maken prestatieafspraken met woningcorporaties en marktpartijen. We doen dat onder meer met het oog op voldoende kwalitatief goede sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Woningcorporaties zouden (binnen de wettelijke mogelijkheden) een voorkeurspositie moeten krijgen voor het sociale segment.
  3. We maken gebruik van en delen elkaars kennis en capaciteit, zoals bij het aanvragen van woningbouwsubsidies of het uitwisselen van kennis en informatie over het geven van voorrang aan doorstromers en lokale woningzoekenden.
  4. We schakelen vanwege de grote woningbouwopgave, de beperkte ambtelijke capaciteit én onder bepaalde voorwaarden marktpartijen al bij de planvoorbereiding in.

“We leveren graag een bijdrage aan de nationale woningbouwopgave. We doen dat als óók wordt geïnvesteerd in het versterken van de leefomgeving, de bereikbaarheid en de economie. Tegelijkertijd is het belangrijk dat er snel meer betaalbare woningen worden gebouwd. Ik ben blij dat we daarover als acht gemeenten samen met woningcorporaties en marktpartijen concrete afspraken hebben kunnen maken die we de komende tijd verder uitwerken”, aldus René Verhulst, voorzitter van Regio Foodvalley.