Regio Foodvalley luchtfoto Renswoude

Colleges akkoord met onderzoek naar versterken landschap en bouw extra woningen

De acht gemeenten van Regio Foodvalley onderzoeken de komende periode hoe en waar in de regio het landschap kan worden versterkt en nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Alle colleges stemden in met de zogeheten ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen Verstedelijkingsstrategie’. De resultaten van het onderzoek worden vervolgens gebruikt om een gebiedsuitwerking te maken. Daarin komt te staan hoe de landschaps- en woningbouwplannen concreet gestalte kunnen krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met eigen gemeentelijke ruimtelijke plannen.

De gebiedsuitwerking is een volgende stap op weg naar de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Eind 2021 werd het concept van de strategie door alle 26 gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley vastgesteld. Hoewel de naam anders doet vermoeden, gaat het in de strategie niet alleen om de bouw van nieuwe woningen, maar ook om het versterken van het landschap. De druk op de woningmarkt is hoog, veel mensen willen hier komen wonen, en voor veel starters is het moeilijk een woning te vinden. Tegelijkertijd willen de gemeenten de landschappelijke kwaliteit van de regio’s (zoals de Veluwe, de Vallei en het rivierengebied) koesteren en niet per definitie in deze gebieden de extra woningen gaan bouwen. Dat vraagt om keuzes. Daarvoor wordt de verstedelijkingsstrategie opgesteld.

Van verstedelijkingsconcept naar gebiedsuitwerking

Het concept van de strategie beschrijft de hoofdopgaven, de bouwstenen (dat zijn er vier: leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen) en algemene uitgangspunten (de zogenoemde ontwerpprincipes). Met de gebiedsuitwerkingen breekt een volgende fase aan. In de gebiedsuitwerkingen wordt concreter zichtbaar hoe en waar het landschap kan worden versterkt en waar extra woningen kunnen worden gerealiseerd. De gemeenten - die zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor de ruimtelijke ordening - spelen hierbij een belangrijke rol. De gemeenteraden bepalen uiteindelijk hoe deze plannen handen en voeten krijgen.

Kernopgaven

De Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley kent acht gebiedsuitwerkingen. Voor Regio Foodvalley gaat het om 1) Foodvalley-Zuid, 2) Foodvalley-Noord en 3) de Veluwe. Hoewel iedere gebiedsuitwerking uniek is, zijn er ook algemene kernopgaven die voor álle gebiedsuitwerkingen van toepassing zijn:

  • Het versterken van het zogeheten groen-blauw raamwerk. We bedoelen daar onder andere natuurherstel en natuurontwikkeling mee. Maar ook uitloopgebieden, groene corridors en maatregelen die de gevolgen van de klimaatverandering kunnen opvangen.
  • Het verbeteren van de leefbaarheid en duurzaamheid van bestaande woonwijken, zoals groen in de bebouwde omgeving en betaalbare oplossingen voor de energietransitie.
  • Het verder ontwikkelen van grote verkeerscorridors (A1, A12, A15 en A50), het bouwen van nieuwe stations en mobiliteitshubs (waar je van het ene vervoermiddel op het andere kunt overstappen).
  • Het versnellen van de mobiliteitstransitie. Denk aan het verbeteren van het OV, het stimuleren van het fietsgebruik en het verminderen van het autogebruik.
  • Het versterken van regionale werk- en leerlocaties, zoals hogeschool- en universiteitscampussen.
  • Het versnellen van de omschakeling naar een circulaire economie (in een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt).
  • Het inlopen van het woningtekort met kwalitatieve en betaalbare woningbouw.
  • Het realiseren van binnenstedelijke verdichting. Om te voorkomen dat we, per definitie, nieuwe woningen in het groene, landschappelijke gebied gaan bouwen.