Economic Board: “Geef provincies en regio’s regelruimte voor toekomstperspectief landelijk gebied”

De Economic Board Regio Foodvalley vindt dat provincies en regio’s meer (regel)ruimte moeten krijgen om de stikstofproblematiek en landbouwtransitie aan te pakken. De Economic Board onderstreept het belang dat overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers samen werken aan een breed economisch perspectief voor het landelijk gebied met aandacht voor het gehele voedselproductiecluster.

Regio Foodvalley zoekt naar een nieuwe balans tussen het versterken van natuur, voedselproductie en economie en neemt, met het opstellen van het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied, zélf het initiatief. “Niet zonder reden, want als er één regio is waar het cruciaal is om de landelijke doelen op het gebied van natuur en stikstof te halen, dan in déze regio. En dat is ook mogelijk, want wij bieden praktijk, kennis én ondernemerschap en hebben een jarenlange traditie van samenwerking”, zegt Jan Jacob van Dijk, voorzitter van de Economic Board Regio Foodvalley.

“Regie voor het Rijk. Ruimte voor de Regio.”

Regio Foodvalley heeft de afgelopen jaren, samen met de agrarische sector, hard gewerkt aan plannen om de uitstoot van stik- en fijnstof naar beneden te brengen. Juist in Regio Foodvalley, met veel agrarische bedrijven en in de directe nabijheid van stikstokgevoelige natuurgebieden (Veluwe), is er het besef om met elkaar (agrariërs, gemeenten, regio’s, provincies én het Rijk) tot goede maatregelen te komen. Daarvoor wordt het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied geschreven.
Jan Jacob van Dijk: “Wij begrijpen dat het Rijk regie voert op de aanpak van de stikstofproblematiek en de landbouwtransitie. Tegelijkertijd vinden wij het essentieel, dat provincies en regio’s voldoende regelruimte houden om binnen de Rijkskaders tot een passende aanpak te komen. Dat vraagt om flexibiliteit, minder regeldruk en experimenteerruimte. Alleen zó ontstaat een breed gedragen aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de grote impact die de transitie heeft op onze boeren.”

Aandachtspunten voor het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied

De Economic Board Regio Foodvalley heeft voor het opstellen van het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied een aantal aandachtspunten geformuleerd:

  • Voor een breed draagvlak voor de aanpak van de stikstofproblematiek en de landbouwtransitie zal het Rijk onderscheid moeten maken tussen de reductie van ammoniak door de primaire sector aan de ene kant en de uitstoot van stikstofoxiden door industrie en het verkeer aan de andere kant. Alle sectoren moeten worden verplicht tot maatregelen om hun uitstoot te reduceren. Dat draagt bij aan het vertrouwen.
  • Het opnieuw vormgeven van het landelijk gebied raakt de hele keten in het voedselproductiecluster, zoals toeleveranciers en afnemers in de primaire sector, maar ook export van kennis en producten uit de sector. De transitie van de landbouw(sector) en het landelijk gebied is van groot belang voor de sociale cohesie, werkgelegenheid en economische perspectieven. 
  • Vakmanschap en gebiedsgerichte kennis van boeren moeten worden gebruikt bij het vinden van goede oplossingen. De Economic Board adviseert de partijen in de regio om nog meer gebruik te maken van het praktijkonderzoek van regionale onderwijsinstellingen dat aansluit op dit vakmanschap in de primaire én secundaire sector.
  • Regio Foodvalley kent toonaangevende onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Zij kunnen bij uitstek bijdragen aan de ontwikkeling van beleid waarbij de effecten op natuur, landbouwsector en landelijk gebied goed zijn onderzocht. Dat draagt bij aan een toekomstbestendig economisch perspectief voor Regio Foodvalley zodat juist de economische kansen van de diverse transitievraagstukken voor de regio zichtbaar worden.