Grote zorgen over dreigende afname van openbaar vervoer

Het verbeteren van de bereikbaarheid en het versterken van het openbaar vervoer zijn belangrijke randvoorwaarden voor de woningbouwopgaven in Regio Foodvalley. Dat zegt wethouder Engbert Stroobosscher, portefeuillehouder mobiliteit in het regiobestuur, vanavond tegen Provinciale Staten Gelderland. Het provinciebestuur bespreekt dan de ‘Meerjarenprognose Openbaar Vervoer’ en deze prognose geeft bij de gemeenten in Regio Foodvalley reden tot grote zorg.

De provincie Gelderland berekende dat de tekorten van het openbaar vervoer de komende jaren oplopen tot € 30 miljoen in 2026. Als het Rijk niet met extra middelen over de brug komt, worden vervoerders gedwongen hun vervoerplannen vanaf volgend jaar aan te passen aan de beschikbare budgetten. En dat betekent dat buslijnen in steden, dorpen én het landelijk gebied zullen verdwijnen. Met grote gevolgen voor scholieren, studenten, forensen en recreanten én de bereikbaarheid van Regio Foodvalley.

Bereikbaarheid als randvoorwaarde voor woningbouw

Op 8 maart jl. ondertekende Regio Foodvalley, samen met de provincies Gelderland en Utrecht en minister Hugo de Jonge de Woondeal Regio Foodvalley. Tot 2030 worden 25.000 nieuwe woningen gerealiseerd en daarna tot 2040 nogeens 15.000 woningen. “Woningbouw is hard nodig, maar is onmogelijk als de bereikbaarheid niet op orde is. Openbaar vervoer is daarbij van groot belang. Wij gingen er vanuit dat een handtekening onder de woondeal betekent dat wij sámen met het Rijk werken aan een bereikbare regio, waaronder het versterken van het (hoogwaardig) openbaar vervoer”, aldus wethouder Stroobosscher.

Versterken van het openbaar vervoer, bijvoorbeeld door de aanleg van mobiliteitspunten, krijgt ook veel aandacht in Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley 2023-2026. “Meer (hoogwaardig) openbaar vervoer zorgt voor betere bereikbaarheid naar en in Regio Foodvalley én draagt bij aan de klimaatdoelstellingen.”

Samen sterk

Wethouder Engbert Stroobosscher roept Provinciale Staten van Gelderland op, al is het tijdelijk, provinciale budgetten in te zetten om de ergste gevolgen voor het openbaar vervoer tegen te gaan. Daarnaast zegt hij toe om samen met de provincies Gelderland en Utrecht en de regio’s het kabinet ervan te overtuigen dat de woningbouwopgaven alleen kunnen worden uitgevoerd als de bereikbaarheid - waaronder het openbaar vervoer - op orde is.