Maatregelen om veiliger te fietsen in het Binnenveld

De gemeenten Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen gaan maatregelen treffen om veiliger te kunnen fietsen in het Binnenveld. Zo komen er duidelijker aangegeven fietsroutes, waar mogelijk snelheidsremmende maatregelen zoals drempels, versmallingen of plateaus en de wegindeling wordt verbeterd bij wegen die te smal zijn voor fietsstroken. De uitvoering daarvan wordt gecombineerd met het normale wegonderhoud en wordt daarom over meerdere jaren verspreid. Het Algemeen Bestuur van Regio Foodvalley heeft ingestemd met deze maatregelen.

Het Binnenveld is een landschappelijk gebied tussen de gemeenten Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Onderzoeksbureau Mobycon onderzocht in 2020 verschillende mogelijkheden om fietsen in het Binnenveld veiliger en aantrekkelijker te maken. Een jaar later startte XTNT (Experts in Traffic and Transport) met de uitwerking van de aanbevelingen uit 2020. XTNT heeft vooral gekeken naar maatregelen om auto- en fietsverkeer te ontvlechten.

Fasering

Voor het ontvlechten van het auto- en fietsverkeer zijn verschillende mogelijkheden denkbaar: een inrijverbod dat wordt gehandhaafd met kentekencamera’s, het scheiden van netwerken voor auto’s en fietsers of het instellen van extra knips (waarbij autoverkeer niet kan doorrijden, maar óm het Binnenveld wordt geleid). Of dit haalbare en realistische maatregelen zijn, moet de komende jaren duidelijk worden. Dat heeft met twee ontwikkelingen te maken:
1. De gemeenten Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen, de provincies Gelderland en Utrecht en het Waterschap Vallei en Veluwe zijn gestart met het Gebiedsproces Binnenveld. Het proces moet leiden tot een Gebiedsvisie en een Gebiedsplan Binnenveld. Het is logischer om een discussie over het doorgaand autoverkeer en het fietsnetwerk onderdeel van dit gebiedsproces te laten zijn.
2. De Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley houdt rekening met de bouw van 40.000 woningen in Regio Foodvalley (waarvan 27.500 in Foodvalley-Zuid). Dat zorgt ook voor meer vervoersbewegingen. Het is verstandig om hiermee bij de uitwerking van de maatregelen voor de langere termijn rekening te houden.

Maatregelen op korte termijn

De gemeenten Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen willen wel een aantal korte termijnmaatregelen uitvoeren om het fietsklimaat in het Binnenveld te verbeteren. De belangrijkste maatregelen zijn:
1. De hoofdroutes door het Binnenveld worden in kaart gebracht en de bewegwijzering wordt aangepast. Fietsers kunnen zo makkelijker hun weg door het Binnenveld vinden.
2. Er worden, waar mogelijk, snelheidsremmende maatregelen getroffen, zoals het aanleggen van wegversmallingen, drempels en plateaus en het verbeteren van de zichtbaarheid. Er komen nu géén afsluitingen.
3. Vanwege het aanpassen van de hoofdinfrastructuur in Wageningen bestaat de vrees dat dit gevolgen heeft voor extra sluipverkeer door het Binnenveld. Wageningen en Rhenen brengen – bij wijze van proef – een aantal knips aan om dit sluipverkeer tegen te gaan.

Voor de uitvoering van deze korte termijnmaatregelen stelt Regio Foodvalley € 20.000 beschikbaar.