Twee dames zijn aan het koken met restjes.

Proeftuin Voedselverspilling afgerond

Regio Foodvalley wil zich ontwikkelen naar een circulaire economie, met een gezond, veilig en duurzaam voedselsysteem. Wij willen hierin een voorbeeldrol vervullen. Dit doen wij door intensief samen te werken met overheden, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen. Van november 2019 tot en met oktober 2021 was Regio Foodvalley de nationale proeftuin voor het tegengaan van voedselverspilling. Hiervoor ontvingen wij van het ministerie van LNV een subsidie. Het eindrapport van de proeftuin Voedselverspilling is opgesteld met daarin de behaalde resultaten en geleerde lessen. Dit rapport is aangeboden aan het ministerie LNV.

Actielijnen

Wij hebben in de Proeftuin Voedselverspilling experimenten gedaan en interventies getest voor verschillende doelgroepen zoals inwoners, ondernemers, zorginstellingen en scholen. De belangrijkste doelen van de proeftuin waren:

  • Interventies uitrollen waarbij duurzame gedragsverandering voorop staat;
  • Experimenteerruimte bieden voor en door producenten, ondernemers en inwoners om door de gehele keten een stap voorwaarts te maken in het tegengaan van voedselverspilling;
  • Een voorbeeldfunctie vervullen voor andere (lokale) overheden door een handreiking op te stellen waarmee het thema voedselverspilling kan worden opgepakt en opgeschaald.

In de proeftuin zijn gedurende de periode van 2020 en 2021 vijf actielijnen uitgevoerd.

  1. Circulaire scans en monitoring bij ondernemers en instellingen
  2. Werkplaats voedselverspilling
  3. Inwoners
  4. Educatie
  5. Spelregels, voorbeelden en inspiratie

Na akkoord van het ministerie van LNV wordt het eindrapport Proeftuin Voedselverspilling Regio Foodvalley via deze website gepubliceerd. Wij informeren u dan ook verder over de resultaten en de voortzetting van de actielijnen.