Windmolen en zonnepanelen op bedrijventerrein BTA12 in Ede

Regio Foodvalley onderzoekt energiesysteem van de toekomst

Hoe we in het jaar 2040 wonen, werken, reizen en produceren, wordt voor een belangrijk deel door het energiesysteem bepaald. Regio Foodvalley onderzoekt komend half jaar wat we komende decennia kunnen en moeten doen voor een duurzame en eerlijke energietoekomst voor iedereen.

Het energiesysteem van Regio Foodvalley staat onder druk. De vraag naar elektriciteit neemt sterk toe en zal tot 2040 verviervoudigen: we gaan met elektriciteit onze huizen verwarmen en onze auto’s laten rijden. In Regio Foodvalley is er op dit moment al netcongestie op hoogspanningsniveau en iedere sector wil verduurzamen. We willen leuk wonen, fijn werken, mooie natuur, ruimte voor voedselproductie en zelf onze energie opwekken. Tegelijkertijd is ruimte erg schaars. Het energiesysteem kan en moet veranderen om aan de vragen en ontwikkelingen van de toekomst te kunnen voldoen, en nieuwe energiedragers te introduceren. Hierom ontwikkelt Regio Foodvalley met onderzoeksbureaus TwynstraGudden en Generation Energy een nieuw regionaal schetsontwerp van het energiesysteem in 2040. In dit onderzoek, dat in oktober is gestart, komen verschillende scenario’s op tafel die aansluiten bij de opgaven en ambities én de identiteit van Regio Foodvalley.

Klimaatneutraal

Om klimaatverandering een halt toe te roepen, moet ons energiesysteem in de periode ver voor 2050 klimaatneutraal zijn. Hierbij geldt: hoe sneller wij het nieuwe energiesysteem realiseren, hoe meer opties we hebben voor de noodzakelijke aanpassingen in onze samenleving en economie. De verbouwing van het energiesysteem in Nederland, en in onze regio, zal hierom in hoog tempo moeten plaatsvinden. Dit gaan we allemaal merken.

Ook in de toekomst willen we comfortabel leven. Daarvoor is het van belang dat economische activiteit volop mogelijk is en dat iedereen in de energietransitie mee kan doen. Dit vraagt om ingewikkelde afwegingen waarbij we vanuit publieke belangen kijken naar de verschillende delen van ons energiesysteem. Dit zorgt voor uitdagingen en onzekerheden, maar ook voor kansen voor het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden, activiteiten, producten, verdienmodellen en werkgelegenheid.

Ontwikkelrichting

Voor de regio is de energietransitie boven alles een samenwerkings- en ruimtelijk vraagstuk. Het onderzoek, dat in het voorjaar van 2024 klaar moet zijn, biedt minimaal twee scenario’s met duidelijke ontwikkelrichtingen voor het regionaal energiesysteem tot 2040. Met het ‘energiesysteem van de toekomst’ NPE ontwikkelt de regio richtinggevende keuzes die de basis leggen voor de ontwikkeling van het energiesysteem. Door duidelijkheid over de richting te geven, biedt het onderzoek belanghebbenden en ondernemers handelingsperspectief over wat er op hen af komt. Hiernaast maken de verschillende scenario’s duidelijk wat er van iedereen verwacht wordt bij de uitvoering en realisatie van het veranderende energiesysteem. Op die manier bieden we zoveel mogelijk zekerheid en maken we zo goed mogelijk gebruik van schaarse duurzame energie, arbeidscapaciteit en fysieke ruimte.