Ruim € 100 miljoen voor betere bereikbaarheid Regio Foodvalley

De bereikbaarheid van Regio Foodvalley wordt de komende jaren verbeterd. Dat is nodig als tot 2040 zo’n 40.000 nieuwe woningen in Regio Foodvalley worden gerealiseerd. Het Rijk draagt daar met meer dan € 100 miljoen aan bij. Het gaat in ieder geval om een bijdrage voor het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen (€ 40 miljoen) en maatregelen om nieuwbouwlocaties in Barneveld, Ede en Veenendaal beter bereikbaar te maken. Regio Foodvalley reageert verheugd op de Rijksbijdrage.

De afgelopen jaren stelden het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht, drie waterschappen, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley en de 26 regiogemeenten de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley op. Hierin staat waar en hoe in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley de leefomgeving wordt versterkt én 100.000 woningen kunnen worden gebouwd. Hierbij zijn in lijn met het overheidsbeleid bodem en water leidend. Uiteraard worden ook bereikbaarheid en economie versterkt. Het gaat voor Regio Foodvalley om 40.000 nieuwe woningen: 12.500 in Foodvalley-Noord, 27.500 in Foodvalley-Zuid.

€ 67 miljoen voor Regio Foodvalley

De Tweede Kamer wees Regio Foodvalley vóór de zomervakantie aan tot ‘Grootschalig Woningbouwgebied’. Met deze aanduiding kon de regio plannen uitwerken om de bereikbaarheid van vier woningbouwlocaties, waar vóór het jaar 2030 wordt gestart met bouwen, te verbeteren. Het gaat om locaties in Ede (Kernhem-Noord, Ede-Zuidoost), Barneveld (Bloemendal) en Veenendaal (Veenendaal-Spoorzone). Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanleggen/verbeteren van snelwegaansluitingen en het versterken van fiets- en OV-verbindingen. Het Rijk heeft hiervoor in totaal € 67 miljoen gereserveerd.

“Wij zijn erg blij dat het Rijk wil bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties in Regio Foodvalley. Ook in onze regio is een grote vraag naar woningen, maar daarvoor is een goede bereikbaarheid een belangrijke randvoorwaarde. Wij kunnen dit als regio niet alleen. Wij werken daarvoor goed samen met de provincies Gelderland en Utrecht en met het Rijk”, reageren Leon Meijer (regiowethouder wonen) en Engbert Stroobosscher (regiowethouder mobiliteit). Zij zijn in het regiobestuur bestuurlijk verantwoordelijk voor de verstedelijkingsstrategie.

De maatregelen zijn ook van belang voor bestaande woningen én voor woningen die de komende periode in de verschillende regiogemeenten worden gebouwd.

De provincies Gelderland en Utrecht moeten samen met Regio Foodvalley minimaal eenzelfde bedrag op tafel leggen. Dit wordt cofinanciering genoemd. De komende periode wordt overlegd hoe deze cofinanciering wordt geregeld.

€ 40 miljoen voor Rijnbrug

Het Rijk heeft daarnaast € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen. Daarmee komt de noodzakelijke verbreding van deze belangrijke verbinding tussen Regio Foodvalley en Regio Rivierenland een belangrijke stap dichterbij. De provincies Gelderland en Utrecht, Regio Foodvalley en Regio Rivierenland hadden al € 80 miljoen gereserveerd. De provincies Gelderland en Utrecht overleggen hoe het nu nog resterende bedrag bij elkaar kan worden gebracht.

Vervolg

Tijdens een volgend overleg met de ministers De Jonge en Harbers, komend voorjaar, wordt duidelijk hoeveel geld het Rijk investeert in landschappen en natuur, specifieke gebiedsontwikkelingen en over noodzakelijke investeringen in de regionale economie.