Luchtfoto van Bedrijventerrein Stroet in Lunteren

Update afspraken bedrijventerreinen in Regio Foodvalley

Het algemeen bestuur van Regio Foodvalley heeft op vrijdag 10 juni ingestemd met de geactualiseerde afspraken voor de bedrijventerreinen in Regio Foodvalley. Zorgen voor voldoende aanbod van bedrijventerreinen van de juiste kwaliteit en inspelen op de toekomstige marktbehoefte dat zijn de uitgangspunten van ‘Visie werklocaties 2020-2030’ en ‘Regionaal Programma Werklocaties 2022-2026’ van Regio Foodvalley. Duurzaamheid, klimaat en energie zijn belangrijke thema’s die terugkomen in deze regionale afspraken.

Ruimte voor werken

De druk op de ruimte in de regio en in de rest van Nederland neemt toe, er moeten meer woningen gebouwd worden, meer ruimte zijn om energie op te wekken, maar ook om te werken. Het is belangrijk om hier een goede balans in te vinden. Regio Foodvalley maakt regionale afspraken over de invulling van bedrijventerreinen. Deze afspraken staan beschreven in de geactualiseerde beleidsdocumenten: ‘Visie werklocaties 2020-2030’ en ‘Regionaal Programma Werklocaties ‘2022 - 2026’ van Regio Foodvalley. Regio Foodvalley wil nu en in de komende jaren voldoen aan de te verwachten marktvraag, maar ook flexibiliteit hebben om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in een dynamische markt.

Aanpassingen RPW

Na een consultatieronde (wensen en bedenkingen van de acht gemeenteraden, advies van ondernemers en een aanbeveling van de Economic Board Regio Foodvalley) is de Visie Werklocaties en het Regionaal Programma Werklocaties aangescherpt op onder andere de volgende onderdelen:

  • Netcongestie. De regiogemeenten gaan samen met de partners en netbeheerders aan de slag met het thema netcongestie en mogelijkheden tot het opslaan van energie. Belangrijk onderdeel is het prioriteren van de energie-infrastructuur ofwel het verdelen van de schaarse middelen.
  • Truckparking: er wordt een regionaal behoefteonderzoek naar uitbreiding voor betaalbare beveiligde langdurig vrachtwagen parkeren.
  • Functieverandering: Wanneer bedrijfsterreinen transformeren naar andere functies, bijvoorbeeld wonen, dan blijft de ruimtebehoefte van de betreffende bedrijven bestaan. Deze ruimte moet ergens anders opgevangen worden. De regio wil ruimteclaims van bedrijven op kunnen vangen om regionale (innovatieve) economische ambities waar te maken.  
  • De planhorizon van het RPW is aangepast van 2021-2025 naar 2022-2026 omdat het RPW in 2022 wordt vastgesteld.

Werklocaties

De visie werklocaties is de basis voor het Regionaal Programma Werklocatie (RPW). In deze visie is rekening gehouden met de economische ambities van Regio Foodvalley. Regio Foodvalley heeft een onderscheidend vestigingsklimaat en biedt een prettige leefomgeving, diversiteit aan onderwijsmogelijkheden en goede bereikbaarheid. De aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardige vestigingslocaties, die goed aansluiten bij de wensen en behoeften van het bedrijfsleven is ook heel belangrijk. De afspraken uit de visie worden vastgelegd in een Regio Programma Werklocaties (RPW) voor de komende 5 jaar.

Bedrijventerreinen

In het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) worden regionale afspraken gemaakt over de uitgifte van bedrijventerreinen en aan welke kwaliteitseisen werklocaties moeten voldoen. Regio Foodvalley wil ruimte blijven bieden voor groei van het bedrijfsleven, maar vooral ook de kwaliteit en vitaliteit van werklocaties hooghouden. Nieuw en bestaand. Dit vraagt om ruimte, kwantitatief (wie ontwikkelt hoeveel en waar?) maar zeker ook kwalitatief (voor wie wordt ontwikkeld en hoe vullen we dit goed in?). Met het RPW wil de regio voldoende aanbod met goede kwaliteit van bedrijventerreinen in de regio hebben en realiseren. Maar ook met voldoende flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en op de vraag van bedrijven.

Proces

Op vrijdag 10 juni 2022 heeft het algemeen bestuur van Regio Foodvalley de ‘Visie werklocaties 2020-2030’ en ‘Regionaal Programma Werklocaties 2021-2025’ ingestemd. Deze rapporten worden via de colleges B&W aangeboden aan de raden van de acht regiogemeenten voor besluitvorming.