Vervolgstappen voor slimme en duurzame mobiliteit in Regio Foodvalley

Regio Foodvalley geeft een vervolg aan het Mobiliteitsconvenant dat op 30 september 2019 werd ondertekend door overheden, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en ondernemers. Het convenant bevat afspraken om met elkaar te werken aan duurzame mobiliteit door het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fietsgebruik en gebruik van het openbaar vervoer.

Regio Foodvalley werkt, samen met overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen, aan een betere regionale bereikbaarheid. Want goed bereikbaar zijn is een belangrijke randvoorwaarde voor de economische groei van Regio Foodvalley. Daarom werd in 2018 de Regionale Bereikbaarheidsagenda 2018-2022 ‘Slim, duurzaam en gezond’ opgesteld.

Slimme mobiliteit

Vorig jaar werden in het kader van slimme(re) mobiliteit drie projecten uitgevoerd:

  1. De convenantpartners hebben -ondersteund door een mobiliteitsmakelaar- gewerkt aan duurzame mobiliteit;
  2. Het inzetten op slimme en duurzame mobiliteit op de KennisAs Ede-Wageningen;
  3. Het ontwikkelen van een Regionale Verkeersdesk.

De acht gemeenten van Regio Foodvalley willen een vervolg geven aan het Mobiliteitsconvenant (in het bijzonder om werkgevers te ondersteunen) en de Regionale Verkeersdesk.

Werkgeversaanpak

Regio Foodvalley wil de komende periode nog meer werkgevers ondersteunen bij het treffen van maatregelen voor een slimmere en duurzamere mobiliteit van hun werknemers. Het is de bedoeling dat vóór het jaar 2025 50% van de bedrijven met meer dan 50 werknemers maatregelen neemt ten behoeve van duurzame mobiliteit. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Het ontwikkelen van beleid voor thuiswerken (waaronder een thuiswerkbeloning per dag);
  • Het stimuleren van het gebruik van de fiets (waaronder het belonen van fietskilometers, het ondersteunen bij de aanschaf van een fiets of het zorgen voor douches om op te frissen);
  • Het ontmoedigen van autogebruik (waaronder het reguleren van parkeervoorzieningen of invoeren van een parkeertarief voor werknemers die binnen 10 kilometer wonen en werken);
  • Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer (waaronder het vergoeden van de kosten van het OV of van een OV-fiets om van het station naar het werk te fietsen).

Verkeersdesk Regio Foodvalley

Ook de Verkeersdesk Regio Foodvalley krijgt een vervolg. Deze desk werd in 2019 ontwikkeld en bevat alle regionale mobiliteitscijfers. De afgelopen jaren bleek de Verkeersdesk Regio Foodvalley onmisbaar om regionale bereikbaarheidsopgaven in kaart te brengen en aan te pakken. Nu de basisversie van de verkeersdesk er is, gaat het er de komende periode om hoe de desk kan worden doorontwikkeld en hoe de mobiliteitscijfers zo actueel mogelijk kunnen worden gehouden.

Het Algemeen Bestuur Regio Foodvalley heeft ingestemd met de voorstellen. De totale kosten die hiermee zijn gemoeid, bedragen € 269.200,-. Het grootste deel daarvan (€ 226.600) wordt betaald door de provincies Gelderland en Utrecht.