Luchtfoto van de ontwikkeling van het stationsgebied Ede-Wageningen en het Enka terrein

Volgende stap voor Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley

Regio Foodvalley stelt, samen met het Rijk, twee provincies, drie waterschappen en 26 regiogemeenten, de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley op. Hierin staat hoe tot 2040 zo’n 40.000 nieuwe woningen in Regio Foodvalley kunnen worden gebouwd, terwijl óók de leefomgeving (het landschap en de natuur om ons heen) wordt versterkt. De gemeenteraden van de acht regiogemeenten stellen in deze periode de opgaven, die voor dit gebied op een rij zijn gezet, vast. Deze opgaven zijn onderdeel van de Verstedelijkingsstrategie en belangrijk voor de verdere uitwerking ervan in deelgebieden.

Het is niet de eerste keer dat de gemeenteraden over de verstedelijkingsstrategie besluiten. Eind 2021 gebeurde dat ook. Toen stelden de raden de vier bouwstenen voor de verstedelijkingsstrategie (leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen) vast. Ook werd besloten dat nieuwe woningen niet per definitie in de natuur of weilanden worden gebouwd, maar vooral binnenstedelijk en bij OV-knooppunten. Juist daarom luidt de titel van de verstedelijkingsstrategie: ‘Meer landschap, meer stad’. De beide regio’s (Regio Foodvalley en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) zijn voor de verstedelijkingsstrategie opgedeeld in acht deelgebieden. Regio Foodvalley bestaat uit twee deelgebieden: Foodvalley-Noord (Barneveld, Ede, Nijkerk en Scherpenzeel) en Foodvalley-Zuid (Ede, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen).

Volgende stap voor de verstedelijkingsstrategie

De afgelopen periode zijn de opgaven op het gebied van de leefomgeving, de bereikbaarheid, economie en wonen voor Regio Foodvalley in kaart gebracht. De opgaven staan in de zogenoemde ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen’ waarmee het college heeft ingestemd en die nu, ter besluitvorming, aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Akkoord tussen Rijk, provincies, waterschappen, regio’s en gemeenten

De verstedelijkingsstrategie vormt de basis voor afspraken tussen Rijk, provincies, waterschappen, regio’s en regiogemeenten. In dit verstedelijkingsakkoord staat niet alleen hoe we de verstedelijkingsstrategie samen gaan uitvoeren, maar ook een aantal concrete maatregelen dat daarvoor nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid, economie en wonen.

De komende periode worden de opgaven voor de deelgebieden verder uitgewerkt. Meer informatie over de verstedelijkingsstrategie staat op www.regiofoodvalley.nl/verstedelijkingsstrategie