Regio Foodvalley strategische agenda 2020-2025

Wat hebben wij vorig jaar gedaan?

Wij maken ieder jaar een overzicht van wat wij het voorafgaande jaar hebben gedaan. Hieronder vindt u een samenvatting van deze ‘jaarstukken’ die door het algemeen bestuur van Regio Foodvalley zijn goedgekeurd. Benieuwd naar het hele overzicht? Download dan de Jaarstukken Regio Foodvalley 2022. (pdf, 2 MB)

Landbouwtransitie & Vitaal Platteland

 • Wij droegen ook in 2022 bij aan de organisatie van het Landbouwnetwerk waardoor bijeenkomsten konden worden georganiseerd en het Agroloket kon worden bemensd.
 • Vorig jaar draaide de proeftuin met betrekking tot emissiereductie, circulair veevoer en verbetering bodem- en waterkwaliteit. Daarnaast werd het meetnetwerk uitgerold en opgestart.
 • Wij gaven in 2022 opdracht voor de pilot Fijnstof Emissie Plan waardoor - op termijn - bedrijfsspecifieke emissiereductieplannen kunnen worden gemaakt.
 • Wij maakten vorig jaar - samen met verschillende partners - de contourennotitie voor het later op te stellen Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG).

Voeding voor een gezond leven

 • Informatiestand: Wij lieten drie informatieve boxen maken in het thema ‘duurzame en gezonde voeding’ om bewustwording te creëren over de noodzaak van een verandering in ons voedselsysteem. Deze boxen zijn onder andere ingezet op de Floriade.
 • Vallei Proef Lokaal: 30 agrarische ondernemers hebben communicatie en marketingtraining gevolgd om hun producten beter te vermarkten en onder de aandacht van de consumenten te brengen.
 • Coalitie Preventie Regio Foodvalley: Het activiteitenplan wordt uitgevoerd, waarbij de nadruk ligt op het tegengaan overgewicht en bijbehorende ziekten. Preventie levert veel gezondheidswinst op en legt minder beslag op de zorg.

Energieprogramma

In het Regionaal Energieprogramma 2022/2023 hebben we verschillende activiteiten geïntegreerd om zo de inzet te focussen. We hebben ervoor gekozen geen programmaplan voor de komende 5 jaar te ontwikkelen omdat de focus nu eerst uitgaat naar het uitvoeren van de RES en het energiedomein hoog dynamisch is, zoals afgelopen periode door o.a. netcongestie en stijgende prijzen vanwege de Oekraïne-oorlog is gebleken.

Human Capital Agenda

 • De meerjaren Human Capital Agenda is in 2022 verder ontwikkeld en afgerond.
 • Het onderzoek onbenut arbeidspotentieel is opgezet om een aantal doelgroepen te identificeren waar naar verwachting relatief snel winst te halen is richting de arbeidsmarkt.
 • Toptalent kiest voor de regio: om verbinding van met name jong talent aan Regio Foodvalley te stimuleren, ondersteunen we een aantal initiatieven voor jongeren zoals de Digital Days.

Innovatie, clustervorming en circulair

 • Op 19 oktober was de uitreiking van de Innovatieprijs Regio Foodvalley 2022: De innovatieprijs zet innovaties en ondernemers in de spotlights, met als doel ondernemers te inspireren en samenwerking te stimuleren.
 • Living Lab Regio Foodvalley Circulair: Door samenwerking stimuleren ongeveer 60 netwerkpartners in een lerende omgeving circulariteit.
 • De Werkplaatsen (bijeenkomsten) zijn in 2022 op de vaste vijf thema’s geweest: Bouw, Circulaire Voedselketens, Industrie, Waterstof en Meetbaarheid. Elke werkplaats heeft één of meerdere goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd.

Economie

 • De documenten visie werklocaties en het Regionaal programma Werklocaties (RPW) zijn geactualiseerd.
 • Monitor Bedrijventerreinen 2021 is opgesteld en gepubliceerd
 • In 2022 zijn we gestart met een onderzoek naar de kansen en ontwikkeling van een noordelijk foodcluster binnen en buiten de regio.

Mobiliteit

 • Wij hebben bijgedragen aan de onderzoeken naar de Spoorcorridor A12 en A1. Wij hebben daarbij aandacht gevraagd voor de ruimtelijke opgaven in onze regio.
 • Wij ontvingen van het Rijk € 67 miljoen voor het beter bereikbaar maken van vier woningbouwlocaties (Barneveld, Ede en Veenendaal) en € 40 miljoen als Rijksbijdrage voor de verbreding van de Rijnbrug).
 • Wij ontwikkelden een visie voor mobiliteitspunten (ook wel ‘hubs’ genoemd). Mobipunten zijn plekken waar reizigers gemakkelijk van het ene vervoersmiddel op het andere kunnen overstappen, zoals bijvoorbeeld van de fiets op het openbaar vervoer.

Wonen

 • We ondertekenden - als acht regiogemeenten - de Intentieverklaring tot samenwerken Betaalbaar wonen in Regio Foodvalley’.
 • Vorig jaar is veel werk verzet rond de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Op 10 november 2022 maakten we - als Rijk, provincies, waterschappen, regio’s en gemeenten - afspraken over hoe wij deze strategie gaan uitvoeren. Tegelijkertijd ontvingen wij geld voor een betere ontsluiting van vier woningbouwlocaties (€ 67 miljoen) en het verbreden van de Rijnbrug (€ 40 miljoen).