Onderzoeken afstandsnormen

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er heldere afstandsnormen komen voor de bouw van windmolens op land. Twee onderzoeken maken inzichtelijk wat de ruimtelijke impact is van mogelijke afstandsnormen op het theoretisch potentieel van wind op land (onderzoek Generation.Energy) en wat afstandsnormen in de praktijk in de RES-regio’s zouden kunnen betekenen (Bosch & Van Rijn). In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft Generation.Energy in haar onderzoek gekeken naar afstanden op basis van 2, 3 en 4 keer tiphoogte (het hoogste punt van de wieken) voor 2 type turbines van 5 MW en 8 MW. Niet verrassend, levert dit als conclusie op dat bij een afstandsnorm van 3 of 4 keer de tiphoogte ten opzichte van woningen, het theoretisch plaatsingspotentieel voor windenergie in de RES-regio’s sterk afneemt. Vervolgens heeft Bosch & Van Rijn een aanvullend theoretisch onderzoek naar de impact op RES-windzoekgebieden en de opwekambitie. Op basis van openbaar beschikbare data onderzocht Bosch & Van Rijn wat afstandsnormen in de praktijk zouden betekenen en bij welke afstandsnormen zoekgebieden (gedeeltelijk) vervallen. Dit onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de opdrachtgevers van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES: ministeries van EZK en BZK, IPO, VNG, Unie van Waterschappen en NBNL). Het onderzoek gebeurde op basis van vaste afstanden vanaf 300 meter tot en met 1.500 meter tot woningen (verspreid liggende woningen, aaneengesloten woningen en woonkernen).

 

Naar aanleiding van een uitspraak die de Raad van State (juni 2021) deed over een uitbreiding van een windpark in Delfzijl (Nevele arrest) stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nieuwe landelijke milieuregels voor windparken Aan de nieuwe milieuregels ligt een milieubeoordeling (plan-m.e.r.) ten grondslag. In de plan-m.e.r.-procedure wordt naast normering voor geluid, veiligheid en slagschaduw ook gekeken naar de toepassing van een afstandsnorm. Op basis van de plan-m.e.r. wordt gewerkt aan landelijke milieubepalingen voor windturbines. Het concept plan-m.e.r. en de ontwerp-AMvB (Algemene maatregel van bestuur) worden rond de zomer van 2023 voor publieke consultatie ter inzage gelegd. Naar verwachting worden de nieuwe landelijke milieunormen begin 2024 vastgesteld. Het bovenstaande rapporten maken geen onderdeel uit van de plan-m.e.r.-procedure, maar kunnen door het ministerie van I&W worden gebruikt in de afweging voor de nieuwe normen.

 

Het is niet nodig te wachten met het maken van plannen voor windprojecten. De onderzoeken en procedures voor een windproject duren lang en het is belangrijk zoekgebieden en/of concrete locaties tot stand te brengen in gesprek met alle belanghebbenden. Over een klein jaar kunnen de nieuwe landelijke milieunormen meegenomen worden in dit proces. Decentrale overheden kunnen op dit moment zelf eigen regels stellen voor windturbineparken op basis van een eigen plan-m.e.r.