Verzamelde moties en amendementen RES 1.0

De RES 1.0 van Regio Foodvalley wordt vanaf 21 april 2021 besproken in de acht gemeenteraden, de twee Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de het waterschap.
Hieronder worden per organisatie de aangenomen moties en amanedementen weergegeven. Zo kan iedereen er kennis van nemen.