Naar RES 1.0

Regio Foodvalley heeft – net als 29 andere energieregio’s in Nederland - op 1 oktober 2020 de concept-Regionale Energiestrategie ingeleverd bij het rijk. Tot in het voorjaar van 2021 werken heel veel spelers in onze regio gezamenlijk dit concept verder uit tot een zogenaamde ‘RES 1.0’.

In onze startnotitie  (pdf, 1,63 MB) staat beschreven hoe we met z'n allen aan de RES werken. Inmiddels is er ook  een doorstartdocument (pdf, 3,07 MB) wat beschrijft hoe we vanaf de concept-RES specifiek toewerken naar de RES 1.0.

Overleggen
Voor de RES Foodvalley hebben we de volgende overleggen:

In gebiedsstudies wordt onderzocht hoe om te gaan met wind- en zonne-energie langs bijvoorbeeld snelwegen of in het stedelijk gebied. De studies kijken over gemeentegrenzen heen naar het opwekken van duurzame energie in relatie tot:

  • Bundeling met infrastructuur
  • Kansen voor landschap en lokaal eigenaarschap: het verdelen van (financiële) lusten en lasten
  • Het stedelijk gebied - bedrijfs- en woningdaken, benutten van (rest)warmte
  • Agrarische structuur.

Naast de gebiedsgerichte studieopdrachten wordt inhoudelijk beleid verder uitgewerkt in een aantal bestuurlijke werkgroepen. Hierin wordt lessen geleerd die relevant zijn voor lokale beleidsontwikkeling. De onderwerpen voor deze werkgroepen zijn:

  • Lokaal eigenaarschap
  • Belemmeringen
  • Netcapaciteit
  • Omgevingsbeleid

De kennis en inzichten uit deze bijeenkomsten, gaan naar het Stakeholderoverleg (zie hieronder). Dat borgt mede het uitgangspunt dat lokale processen leidend zijn.

Aan het Stakeholderoverleg doen vertegenwoordigers van veel verschillende organisaties mee. Het is een onderhandelingstafel. Ieder brengt zijn eigen belang in. De partijen zoeken gezamenlijk naar de allerbeste oplossingen voor hoe en waar duurzame energie opgewekt kan worden in de regio. Daarbij gebruiken ze de kennis uit de ateliers. Ze zoeken oplossingen waarbij met zoveel mogelijk belangen rekening wordt gehouden. Gezamenlijk hebben de deelnemers criteria vastgesteld om oplossingen te kunnen afwegen (pdf, 110 KB).

Luister hier naar een podcast over Mutual Gains aanpak die wordt toegepast.

In de RES-Stuurgroep zitten wethouders van de gemeenten, gedeputeerden van de provincies en hoogheemraden van het waterschap. Zij bereiden de besluitvorming voor. Want de gemeenteraden en Provinciale Staten stellen de RES 1.0 vast voor juli 2021.

Er zijn ook grote bijeenkomsten voor leden van gemeenteraden, Provinciale Staten en leden van het algemeen bestuur van het waterschap. Deze bestuurders hebben een belangrijke rol: zij besluiten over de RES. Tijdens deze extra informatiemomenten kunnen zij vragen stellen en reacties geven.

De RES-stuurgroep zal in de komende maanden een raadpleging onder inwoners en ondernemers houden over wat zij belangrijk vinden bij de keuzes voor wind- of zonprojecten. Ook komt er een representatief burgerforum met twintig inwoners die direct betrokken worden in studies en afwegingen. Besloten is dat twee leden uit dit forum de nog open stoelen gaan innemen in het Stakeholdersoverleg. Dit overleg is sinds dit najaar ook uitgebreid met een vertegenwoordiger van ‘JongRES’.

Voor inwoners en ondernemers is de gemeente het eerste aanspreekpunt. Zodra er bijeenkomsten in uw gemeente zijn, vermelden we die in de kalender.

In het schema hieronder is de samenhang van de verschillende werkoverleggen weergegeven.

Planning
De RES 1.0 – die uiterlijk 1 juli 2021 moet zijn afgerond – wordt naar verwachting in mei en juni 2021 voorgelegd aan de acht gemeenteraden in RES-regio Foodvalley, aan de Provinciale Staten van de twee provincies en aan de algemeen besturen van de waterschappen. Zij hebben in de regio het laatste woord over de RES 1.0.

Download hier de tijdlijn die laat zien hoe we van concept-RES, naar RES 1.0 en naar RES 2.0 gaan en welke stappen daarna volgen. (pdf, 370 KB)
nb Deze werken we nog bij naar de laatste inzichten uit het doorstartdocument.