Onderzoek naar mogelijkheden nieuwe windmolens op de veluwe

Door de vier RES-regio’s Noord-Veluwe, Cleantech Regio, Arnhem/Nijmegen en Regio Foodvalley is in samenwerking met de provincie Gelderland een een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van windenergie op en rond de Veluwe. In dit onderzoek staan de gevolgen voor de beschermde diersoort de wespendief centraal.

Het rapport concludeert dat windmolens bouwen in het natuur(kern)gebied de Veluwe tot 2030 niet realistisch noch wenselijk is. In het invloedsgebied van 1 tot 8km rondom het kerngebied Veluwe gelden beperkingen. 

Binnen Regio Foodvalley vallen potentiële ontwikkelingen in Ede en Barneveld binnen de 1 tot 8 km zone rondom het kerngebied van de Veluwe. De locaties waar Ede en Barneveld zich momenteel op focussen, blijven onderdeel van de RES 1.0. Ook is er geen sprake van een extra opgave in andere gebieden binnen de regio.

We gaan met de andere regio's verkennen hoe we samen goede afwegingen kunnen maken tussen duurzame opwek en natuur. Verder maakt ecologisch onderzoek altijd onderdeel uit van de vervolgprocedure. Dan worden ecologische effecten zorgvuldig onderzocht.

Meer informatie(statenbrief en stukken) op www.gelderland.nl