Onderzoek naar windenergie Barneveld alléén op Harselaar

De gemeente Barneveld onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van windenergie in de gemeente Barneveld. Om tot een juiste afweging te komen is het Milieueffectrapport structuurvisie Windenergie in Barneveld begin dit jaar aan de Commissie MER aangeboden. De commissie beoordeelde het MER als kwalitatief goed maar adviseerde een aanvulling ten aanzien van de landschappelijke impact, geluid en de energieopbrengst. Daarnaast gaf het college opdracht tot een zogenaamde ‘beleidsconfrontatie’. Daaruit heeft het college geconcludeerd dat het gebied Harselaar ten zuiden van de A1 in aanmerking komt om nader onderzocht te worden op de mogelijkheden voor minimaal 12 MW windenergie.

Meer duidelijkheid
Bij veel inwoners binnen de gemeente is bezorgdheid ontstaan over de plaatsing van grootschalige windturbines. De gemeente Barneveld wil naar aanleiding van de conclusies van het MER en de ‘beleidsconfrontatie’ duidelijkheid geven aan inwoners en ondernemers. Daarom is in dit vervolgtraject gekeken naar de relatie tussen de, in het MER, genoemde gebieden en het beleid van Rijk, provincie, regio en gemeente, in deze gebieden.

Harselaar
Hierop stelt het college voor om voorsorterend op de uiteindelijke structuurvisie, alléén de mogelijkheden binnen Harselaar (gebied 5 uit het MER, uitgezonderd Zeumeren) nader te onderzoeken. Dit gebeurt in overleg met ondernemers en omwonenden. Dit betekent dat andere gebieden, inclusief Zeumeren, in de gemeente nu worden uitgesloten voor de ontwikkeling van grootschalige windenergie. Mocht in de toekomst  blijken dat locatie 5 ook niet kansrijk is, dan zal de raad opnieuw besluiten óf en hoe windenergie in Barneveld ontwikkeld kan worden. In de Structuurvisie Wind vindt de definitieve locatie afweging plaats.

Achtergrond Milieu Effect Rapportage
De gemeente Barneveld wil een Structuurvisie Windenergie opstellen, met daarin geschikte locaties voor het plaatsen van windturbines, maar waarin ook is aangegeven waar dit niet kan. Eén van de bouwstenen van de Structuurvisie is een milieueffect rapportage (MER). Op 22 januari 2020 verscheen het MER windenergie Barneveld.

Meer informatie over MER rapport
Het volledige MER rapport vindt u op barneveld.nl/windenergie