Samen werken aan een energie neutrale regio

Website over Regionale Energie Strategie Foodvalley online

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. Dat betekent dat we samen - met acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en vele belanghebbenden - kansen zoeken om energie op te wekken uit zon en wind. Energie opwekken houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken we in Regio Foodvalley, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley. Om iedereen op de hoogte houden van het werken aan de RES Foodvalley en van het moment waarop je hierover mee kan praten is nu een website gemaakt: www.resfoodvalley.nl

Meer duurzame energie opwekken
In Nederland hebben we afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat te maken met de maatregelen uit het Klimaatakkoord. In onze regio zal net als in heel Nederland de komende jaren veel veranderen. We gaan fors meer duurzame energie opwekken. Dat gebeurt eerst met de nu bewezen technieken. Dus met wind- en zonne-energie. We moeten kiezen waar we ze kunnen plaatsen en waar het landschap kan en mag veranderen.

Waar en hoe doen we dat?
De Regionale Energiestrategie (RES) voor Foodvalley is een document waarin we de keuzes voor locaties van energieprojecten beschrijven en hoe we dat gaan aanpakken. We doen dat samen: met zeven andere gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en belanghebbenden zoals de Land- en Tuinbouworganisatie, natuur- en milieuorganisaties, energiecoöperaties en de netbeheerder. Waar is ruimte? En hoeveel? Voor windmolens en voor bijvoorbeeld collectieve zonnepanelen? Is daar aansluiting op het energienetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar?

Stap voor stap
Door het maken van de RES werken we samen aan de energietransitie. Dat gaat stap voor stap. Van heel globaal naar steeds concreter. De komende maanden werken we toe naar een concept-RES. Daarin gaat het om zoekgebieden voor energieprojecten. Uw gemeente informeert u daar in de komende maanden over. Later in 2020 werken we toe naar een concretere versie waarin zoveel mogelijk belangen zijn behartigd.

Op de hoogte blijven
De basisinformatie over de RES Foodvalley staat nu online: www.resfoodvalley.nl. De website wordt steeds bijgewerkt met alle informatie over de RES Foodvalley. Denk aan aankondiging van bijeenkomsten, momenten waarop u kan meepraten en verslagen. Maar ook data waarop besluiten worden genomen bij de verschillende organisaties die meewerken aan de RES.