Samen werken aan een energie neutrale regio

Op 3 december 2019 bespraken zo’n 100 gemeenteraads- en provinciale statenleden en leden van het algemeen bestuur van de waterschappen de stand van zaken van de Regionale Energiestrategie (RES) Foodvalley. Projectleider Ralph Kohlmann gaf een toelichting op het proces. Coen Bernoster begeleidt de werkateliers. Hij vertelde hoe hier verschillende denkrichtingen opgebouwd worden. Een raadslid en enkele wethouders gaven op verzoek van dagvoorzitter Frans Evers aan hoe zij hun raden en inwoners betrokken houden bij het werken aan de RES. Verder was er gelegenheid om ideeën, kansen en knelpunten op tafel te leggen. De opbrengst wordt gebruikt in het volgende werkatelier en vervolgens in het volgende Stakeholderoverleg in januari 2020. De bijeenkomst was aanvullend op lokale informatie-uitwisseling die algemeen bestuurders met hun wethouder, gedeputeerde of hoogheemraad hebben.

Het verslag en de presentaties van de bijeenkomst vindt u in de bibliotheek onder het kopje 'Verslagen'.

 

Naar overzicht