Startdocument Regionale Energiestrategie

Het Regiobestuur heeft op woensdag 19 juni besloten het Startdocument Regionale Energiestrategie Foodvalley aan te bieden aan de regiogemeenten voor besluitvorming in de gemeenteraden. In het Startdocument staan de afspraken over het proces, het doel, de inhoudelijke focus, de planning en organisatie van de Regionale Energiestrategie (RES) in Regio Foodvalley.

De 30 RES-regio’s nemen het initiatief om tot een strategie te komen over de hoeveelheid duurzame energie die zij in de eigen regio kunnen opwekken in 2030. Regio Foodvalley verwacht dit besluit in 2021 te kunnen nemen na een zorgvuldig en gedragen proces met stakeholders. Volgens de afspraken in het voorlopige klimaatakkoord willen de regio’s in Nederland samen uiteindelijk tot een duurzame opwek op land te komen van 35 TWH.

Wat vooraf ging

Op 10 mei is het Regiobestuur ingelicht over de in gang gezette voorbereidingen voor de RES. Op vrijdag 17 mei 2019 vond in Scherpenzeel de Startconferentie voor de RES plaats. Samen met een brede groep stakeholders is gewerkt aan afspraken over het gewenste proces en de rol van de stakeholders. Ook de  Regiocommissie heeft input geleverd aan het proces. Al deze bijdragen hebben geleid tot het huidige Startdocument.

Het Startdocument Regionale Energiestrategie is door wethouder Sander van ’t Foort, voorzitter van de publieke stuurgroep RES, ook aangeboden aan de provincies Utrecht en Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe voor besluitvorming in de eigen bestuurlijke gremia.