Waarom partner worden?

  • Profiteer van alle ervaring die er inmiddels bij werkgevers en andere convenantpartners is met deelmobiliteit, carsharing, e-bikegebruik en slimme combinaties met het openbaar vervoer. 
  • Haak aan bij gezamenlijke pilots en projecten.
  • De mobiliteitsmakelaar staat voor je klaar met advies en verbinding met andere partners. Gratis!
  • Je stapt in een groeiend netwerk: onze ambitie is om het aantal convenantpartneres te verdubbelen en meer gebieden te betrekken bij het mobiliteitsconvenant van Regio Foodvalley.

Meld je aan als partner

Merkbaar resultaat

Duurzame mobiliteit maakt onze regio aantrekkelijk om in te wonen en werken. Als partner draag je daaraan bij. Ook de gezamenlijke inspanningen van provincie Gelderland, provincie Utrecht en werkgevers leiden tot merkbaar resultaat:

  • goede aansluiting op regionaal en landelijk trein- en busnetwerk;
  • betere overstapmogelijkheden tussen fiets, openbaar vervoer en auto;
  • verbetering van het netwerk van fietsroutes;
  • aanpak van de knelpunten Rijnbrug, A1/A30 en knooppunt Hoevelaken.

Wat andere partners al doen

Stimuleert carpoolen onder de eigen werknemers en verbetert het OV.

Met een mobiliteitsscan inventariseert Stichting AERES de potentie van carpoolen en OV-gebruik. Er komt een keuze voor een aanbieder van een carpoolplatform, een aanspreekpunt en consistent carpoolbeleid. 

Met gezamenlijk lobby zet Stichting AERES in op beter OV, gericht op een hogere frequentie en meer comfort. Ook is er gezamenlijke lobby voor uitbreiding van Carpool Ede A12 tot P+R A12, inclusief goede ontsluiting per bus. Plus inzet voor een betere looproute van en naar bushaltes op de Mansholtlaan. 

Zet in op communicatie met de achterban in Veenendaal om zich aan te sluiten bij het convenant en gezamenlijk afspraken te maken over verduurzaming van mobiliteit. Ook informeert BOV haar leden over resultaten van het convenant.

Promoot kennis over de maatregelen van het convenant en biedt inzicht in de positieve maatschappelijke en economische effecten van duurzame mobiliteit.

Stimuleert deelfietsen met een deelfietspilot uitprobeerweek en zoekt samenwerking met gemeente Wageningen om te komen tot een goede locatie voor een uitgifte- en inleverpunt op het bedrijvenpark. 

Stimuleert fietsgebruik met een kennisdeelsessie, actieve inzet en een communicatiecampagne. Sluit aan bij de gezamenlijke lobby voor beter OV met hogere frequentie en meer comfort. Voert gezamenlijke lobby voor uitbreiding van Carpool Ede A12 tot P+R A12, inclusief goede ontsluiting per bus. Bevordert OV-gebruik met een communicatiecampagne en zet in op elektrische deelmobiliteit op de Kenniscampus. Dat gebeurt via de Taskforce Autodelen Kenniscampus Ede.

Stimuleert fietsgebruik met een kennisdeelsessie, actieve inzet en een communicatiecampagne en een actieweek. Daarin is ook aandacht voor de effecten van fietsstimulering op de medewerkers en de behaalde CO2-reductie. Werkt samen met Fietslab Gelderland en inventariseert aan te leggen faciliteiten zoals stallingen en douchevoorzieningen. 
Sluit aan bij de gezamenlijke lobby voor beter OV met hogere frequentie en meer comfort. Voert gezamenlijke lobby voor uitbreiding van Carpool Ede A12 tot P+R A12, inclusief goede ontsluiting per bus. Bevordert OV-gebruik met een communicatiecampagne en zet in op elektrische deelmobiliteit op de Kenniscampus. Dat gebeurt via de Taskforce Autodelen Kenniscampus Ede.

Zet in op stimuleren van fietsgebruik, e-bike en verbeteren van OV-gebruik. Brengt kennis over elektrisch vervoer en laadinfrastructuur in bij de Taskforce Autodelen Kenniscampus Ede.
Onderzoekt mogelijkheden om te komen tot een kleiner en schoner leasewagenpark en minder en schonere autokilometers. Plaatst elektrische laadpalen.
Deelt kennis over maatregelen en effecten van duurzame mobiliteit en onderzoekt de mogelijkheden om voortgang van het convenant te vertalen in internationale kennisproducten.

Inventariseert de potentie van het carpoolen. Zet in op stimuleren van fietsgebruik en neemt deel aan kennissessies hierover. Stimuleert het e-bikegebruik en inventariseert met een mobiliteitsscan de potentie van e-bikestimuleren als maatregel. Stimuleert OV-gebruik door uitgifte van onder andere NS-Businesscards. Monitort het OV-gebruik en rapporteert hierover.

Stimuleert fietsgebruik met kennisdeelsessies, beschikbaar stellen van ruimtes daarvoor en actieve inzet. Werkt samen met Fietslab Gelderland en inventariseert aan te leggen faciliteiten zoals stallingen en douchevoorzieningen. 

Sluit aan bij de gezamenlijke lobby voor beter OV met hogere frequentie en meer comfort. Voert gezamenlijke lobby voor uitbreiding van Carpool Ede A12 tot P+R A12, inclusief goede ontsluiting per bus. 

Stimuleert deelfietsgebruik en neemt deel aan deelfietspilot uitprobeerweek op het Business & Science Park Wageningen. Neemt deel aan een informatieavond met aanbieders van deelfietsen en monitort het effect van de deelfiets uitprobeerweek op het gebruik van deelfietsen op het bedrijvenpark.
Bevordert OV-gebruik met steun voor een communicatiecampagne voor de eigen medewerkers.

Zet in op stimuleren van e-bikegebruik, verbeteren van OV-gebruik en carpoolen. Marin doet dit met behulp van onder andere een mobiliteitsscan en een e-bike uitprobeerweek. Marin faciliteert een communicatiecampagne over de effecten van e-bikestimuleren en OV-gebruik op de medewerkers en op de behaalde CO2-reductie.
Sluit aan bij de gezamenlijke lobby voor beter OV met hogere frequentie en meer comfort. Voert gezamenlijke lobby voor uitbreiding van Carpool Ede A12 tot P+R A12, inclusief goede ontsluiting per bus. Organiseert een Neem het OV-dag.
Marin vergroot de bekendheid van carpoolen binnen de eigen organisatie.

Zet in op stimuleren van e-bikegebruik, fietsgebruik, verbeteren van OV-gebruik, carpoolen en elektrische deelmobiliteit.
Sluit aan bij de gezamenlijke lobby voor beter OV met hogere frequentie en meer comfort. Voert gezamenlijke lobby voor uitbreiding van Carpool Ede A12 tot P+R A12, inclusief goede ontsluiting per bus. 
NIOO-KNAW werkt onder andere met een mobiliteitsscan en een e-bike uitprobeerweek. 

Zet in op stimuleren van e-bikegebruik, fietsgebruik, stimuleren deelfietsen, verbeteren van OV-gebruik, carpoolen en elektrische deelmobiliteit. Werkt onder andere met een mobiliteitsscan en een e-bike uitprobeerweek.
Sluit aan bij de gezamenlijke lobby voor beter OV met hogere frequentie en meer comfort. Voert gezamenlijke lobby voor uitbreiding van Carpool Ede A12 tot P+R A12, inclusief goede ontsluiting per bus. Geeft mobiliteitskaarten uit en faciliteert externe communicatiecampagne over de effecten van e-bikestimuleren, OV-gebruik en carpoolen op de medewerkers en op de behaalde CO2-reductie.
Neemt deel aan een informatieavond met aanbieders van deelfietsen en doet mee aan een deelfietspilot uitprobeerweek op het Business& Science Park Wageningen.

Zet in op stimuleren van e-bikegebruik en OV-gebruik. Maakt daarbij gebruik van een mobiliteitsscan en een e-bike uitprobeerweek. Faciliteert externe communicatiecampagne over de effecten van e-bikestimuleren en OV-gebruik op de medewerkers en op de behaalde CO2-reductie.

Zet in op stimuleren van fietsgebruik en verbeteren van OV-gebruik. Maakt daarbij gebruik van een mobiliteitsscan, organiseert kennisdeelsessie fietsstimuleren in samenwerking met Fietslab Gelderland en inventariseert aan te leggen faciliteiten als stallingen en douchevoorzieningen. Sluit aan bij de gezamenlijke lobby voor beter OV met hogere frequentie en meer comfort. Voert gezamenlijke lobby voor uitbreiding van Carpool Ede A12 tot P+R A12, inclusief goede ontsluiting per bus.

Zet in op stimuleren van fietsgebruik, e-bikegebruik, beter OV en elektrische deelmobiliteit. Maakt daarbij gebruik van een mobiliteitsscan en laat het MT gedurende 1 maand per OV van en naar het werk reizen. Rapporteert over de ervaringen aan de gemeente Veenendaal en wisselt kennis over elektrisch vervoer uit in de Taskforce Autodelen Kenniscampus Ede.

Stimuleert de leden in regio Foodvalley om zich aan te sluiten bij het convenant en gezamenlijk afspraken te maken over het verder verduurzamen van mobiliteit. Informeert leden over resultaten van de acties uit het convenant.

Stimuleert de leden in regio Foodvalley om zich aan te sluiten bij het convenant en gezamenlijk afspraken te maken over het verder verduurzamen van mobiliteit. Informeert leden over resultaten van de acties uit het convenant.

Zet in op en continueert kennisdelen, verbeteren OV, carpoolen en MaaS-aanbesteding. Stelt haar mobiliteitsvisie 2030 en de uitvoeringsagenda 2018-2022 ter inspiratie online beschikbaar aan andere partijen.

Sluit aan bij de gezamenlijke lobby voor beter OV met hogere frequentie en meer comfort. Voert gezamenlijke lobby voor uitbreiding van Carpool Ede A12 tot P+R A12, inclusief goede ontsluiting per bus.

WUR stelt de MaaS-aanbesteding die in voorbereiding is zo op dat andere partijen zich na gunning kunnen aansluiten. De aanbesteding richt zich op optimale benutting van pool-auto’s en op andere vormen van mobiliteit dan de auto.

Zetten zich in om het convenant in samenhang te brengen met de Bereikbaarheidsagenda voor 2018-2022. Door kennis te verzamelen, te borgen en te delen. De inzet is erop gericht om duurzaam reisgedrag een volwaardig, haalbaar en betaalbaar alternatief te laten zijn voor het huidige autogebruik.

Als wegbeheerder, concessieverlener, gebiedsregisseur en netwerkpartner doet de provincie er alles aan om met bedrijven, netbeheerders, woningcorporaties en belangenorganisaties samen te werken aan de klimaat- en energietransitie.

De provincie geeft het goede voorbeeld. Met klimaatneutraal vervoer en klimaat- en energieneutraal wegenaanleg, -onderhoud en -beheer. En met duurzaam vervoer van medewerkers.

De provincie zet in op kennisdelen en samenwerken. Met verschillende maatregelen en middelen zoals: subsidieregelingen voor openbare vervoersvoorzieningen, steun bij opwaardering van fietsroutes in het Hoofdfietsnet Gelderland, steun bij de uitrol van laadinfrastructuur en publieke laadpunten. 

De provincie stimuleert deelmobiliteit met een regeling voor de exploitatie van elektrische deelauto’s. De provincie stimuleert de transitie naar schoon goederenvervoer met een subsidieregeling voor elektrische bestelbussen en cargo-bikes en een regeling voor vrachtauto’s die op LNG rijden. De provincie verkent de mogelijkheden om de transitie naar emissieloos vrachtvervoer te versnellen.

Via het Fietslab Gelderland komt de provincie graag in contact met organisaties en personen die willen samenwerken aan innovaties waarbij de fiets centraal staat.
De provincie wil partner zijn voor samenwerking en kennisontwikkeling bij het optimaal benutten van slimme mobiliteitsoplossingen. Via de werkagenda Slimme Mobiliteit 2018-2021 steunt de provincie de regio bij de toepassing van nieuwe technieken, diensten en data, gedragsbeïnvloeding en bijvoorbeeld een werkgeversaanpak.

Als wegbeheerder, concessieverlener, gebiedsregisseur en netwerkpartner doet de provincie er alles aan om met bedrijven, netbeheerders, woningcorporaties en belangenorganisaties samen te werken aan de klimaat- en energietransitie.

De provincie geeft het goede voorbeeld. Met klimaatneutraal vervoer en klimaat- en energieneutraal wegenaanleg, -onderhoud en -beheer. En met duurzaam vervoer van medewerkers.

De provincie zet in op kennisdelen en samenwerken. Met verschillende maatregelen en middelen zoals: subsidieregelingen voor openbare vervoersvoorzieningen, steun bij opwaardering van fietsroutes in het Regionaal Fietsnetwerk Utrecht. 

De provincie zet in op ondertekening van de green deal grond-, weg- en waterbouw en de green deal schone binnenvaart en havens. Zo stimuleert de provincie de transitie naar schoon goederenvervoer. De provincie verkent de mogelijkheden om de transitie naar emissieloos vrachtvervoer te versnellen.

De provincie wil partner zijn voor samenwerking en kennisontwikkeling bij het optimaal benutten van slimme mobiliteitsoplossingen. Via het uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2019-2023 kan de provincie ondersteunen bij de toepassing van nieuwe technieken, diensten en data, gedragsbeïnvloeding en bijvoorbeeld een werkgeversaanpak.

De provincie Utrecht denkt mee met gemeenten bij de inrichting van duurzame, veilige en vergevingsgezinde weginrichting.

Regio Foodvalley mobiliteit

Ook aan de slag?

Bekijk hier handige tools die jou en jouw medewerkers slim en duurzaam op weg helpen. 

Zelf aan de slag