Provincie Utrecht

Provincie Utrecht werkt aan een duurzame en gezonde leefomgeving, met waardevolle natuur, schoon water en toekomstbestendige landbouw. Een provincie met levendige steden en dorpen, met veilige en duurzame mobiliteit en met een sterke economie. Deze opgaven zijn geen losse vraagstukken, maar met elkaar verbonden. Door slim om te gaan met de beperkte ruimte in onze provincie en opgaven te combineren helpen we elkaar vooruit. Samen komen we verder.

Waarom Regio Deal Foodvalley?
De provincie maakt zich samen met de partners sterk voor toekomstbestendige, duurzame en circulaire landbouw. In de praktijk betekent het dat er gekeken wordt naar maatregelen voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, verder terugdringen van de uitstoot van emissies, werken aan nieuwe verdienmodellen voor agrariƫrs en een sterkere verbinding tussen boeren en inwoners. Deze doelen sluiten aan bij provinciale ambities uit de Landbouwvisie.

"Onze inzet bij de Regio Deal is duurzame voedselproductie en gezonde lokale voeding, met als doel een gezondere samenleving."

Aan de hand van de provinciale Voedselagenda, zet de provincie Utrecht ook specifiek in op duurzaam en lokaal voedsel. Met onze aanpak willen we enerzijds de positie van lokale voedselproducenten versterken en anderzijds maken we consumenten bewuster van gezonde voeding. Daarvoor willen we samen met onder meer de betrokken partijen uit de Regio Deal Foodvalley aan de slag. De agenda focust op stimulering en versterking van regionale, kortere, voedselketens. Daarbij is gelijktijdig het doel om gezonde consumptie verder te stimuleren onder inwoners. Onze provincie is bij uitstek geschikt voor een sterkere voedselketen door de letterlijk kleine afstand tussen boeren en consumenten. Lokaal voedsel geeft een verdienmodel voor ondernemers en maakt een betere afstemming tussen vraag en aanbod mogelijk.

De provincie Utrecht heeft met de andere deelnemende partijen aan de deal gemeen dat ze wil innoveren, nieuwe kennis wil ontwikkelen en informatie wil delen. De provincie ziet het betrekken van de hele keten als essentieel. Samen kunnen we meer en samenwerking is onmisbaar om een duurzaam en gezond voedselsysteem te bereiken.

Contactpersoon:
Charlene Kinneging
Projectmedewerker Foodvalley 
Charlene.kinneging@provincie-utrecht.nl
 06-18566443

Website provincie Utrecht