Waterschap Vallei en Veluwe

We werken aan een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit is van belang voor de gezondheid van mens en natuur. Op onze rioolwaterzuiveringen maken we het rioolwater schoon voordat het weer terug de natuur ingaat. Water is overal. Het stroomt in sloten en kanalen en aan de andere kant van de dijk. Om dat zo te houden, hanteert het waterschap regels. Wat mag er wel en niet rondom het water in jouw buurt? En wie doet het onderhoud? Samen beschermen we ons mooie gebied. Een deel van ons gebied ligt onder zeeniveau. Daarom zijn sterke dijken van levensbelang, ze beschermen ons tegen het water. We zorgen ervoor dat onze dijken nu en in de toekomst veilig zijn. We inspecteren, repareren en verbeteren ze.

"Aan de drie kerntaken werken we samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen: partnerschap als watermerk."

Regio Deal Foodvalley
Waterschap Vallei en Veluwe is partner in de Regio Deal Foodvalley. Het waterschap is verantwoordelijk voor het project Bodem en waterkwaliteit, onderdeel van Thema 1 Transitie in de Landbouw.

Bodemcursussen
In de regio worden cursussen bodembiologie aangeboden.  Deze cursussen worden georganiseerd door Waterschap Vallei en Veluwe in het kader van Boer aan het Roer en verzorgd door Pieter Struyk van het Louis Bolk Instituut. Inmiddels hebben al zo’n 50 enthousiaste deelnemers op verschillende locaties een soortgelijke cursus gevolgd. Veel deelnemers hebben inmiddels in meer of mindere mate de zorg voor hun bodem aangepast. Kijk hier voor de actuele data.

Pilots  
Begin 2021 zijn in de proeftuin van Boer aan het Roer twee innovaties geselecteerd over precisielandbouw. Door te leren van gewasreflectie, door het bekijken van satellietbeelden en deze te koppelen aan bestaande informatie over het perceel, zoals bodemopbouw en bodemchemie-analyses. De bemestingswijzer van Eurofins is daarvan een voorbeeld. En een gezamenlijk leertraject van loonwerkers en veehouders die op proefvelden met vernieuwende maisteelten en methoden voor vanggewas en groenbemesters aan de slag gaan. Zo werken we binnen de bestaande regelgeving verder aan goede opbrengsten en bodemkwaliteit.

Contactpersoon:
Manon Scholte
Omgevingsmanager Programma Bodem Waterschap Vallei en Veluwe
mscholte@vallei-veluwe.nl
06-29586394

Website Waterschap Vallei en Veluwe