Programma

In juli 2019 zijn het Rijk en de regionale partners uit Foodvalley de Regio Deal Foodvalley overeengekomen. De Deal is aangeboden aan de Tweede Kamer. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem en het verbinden van excellent onderzoek en concrete (innovatieve) toepassingen in de praktijk, op het terrein van duurzame en circulaire landbouw, en voeding en gezondheid.

Publicatie Staatscourant
Op 25 maar 2021 zijn de Regio Deal Foodvalley (pdf, 1.28 MB) en het Addendum Regio Deal Foodvalley (pdf, 251 KB) gepubliceerd in de Staatscourant.

Letters of support
Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit en het regionale bedrijfsleven ondersteunen deze Regio Deal met een letter of support. Deze support is essentieel voor de uitvoering van de Regio Deal.

Samenwerkingsovereenkomst
De regionale partijen hebben in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) vastgelegd hoe de besluitvorming over o.a. de inzet van de financiële middelen wordt vormgegeven. Bijlagen bij de Samenwerkingsovereenkomst zijn een Uitvoeringsprogramma en een Monitoringsplan. Het Organogram toont hoe de samenwerking in de praktijk wordt vormgegeven.

Samenwerkingsovereenkomst (pdf, 553 KB)
Uitvoeringsprogramma (pdf, 545 KB)
Monitoringsplan (pdf, 530 KB)

Voortgangsrapportage 2020
Op 26 april heeft de Stuurgroep Regio Deal Foodvalley de Voortgangsrapportage 2020 (pptx, 7.03 MB) inclusief management summary (pdf, 309 KB) vastgesteld. Deze is op 16 april besproken door Rjk en regio en op 21 april gepresenteerd aan alle betrokkenen.

Hoe de samenwerking is georganiseerd ziet u in het Organogram (pdf, 208 KB).
In de Roadmap (pdf, 649 KB) vindt u de planning van het programma.

Alle informatie over het programma in één overzichtelijk document? Download dan hier (pdf, 1.37 MB) de Infographic Regio Deal Foodvalley. Daarin vindt u in het kort de belangrijkste elementen en resultaten van het programma weergegeven.