Regio Foodvalley strategische agenda 2020-2025

1. Transitie Landbouw

Samenwerken aan toekomstbestendige boerenbedrijven

In dit eerste thema van de Regiodeal Foodvalley zetten we in op de versnelling van de ontwikkeling van de primaire sector naar een toekomstbestendige, duurzame en circulaire landbouw. Binnen dit thema ontwikkelen we maatregelen voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, verder terugdringen van de uitstoot van emissies, werken we aan nieuwe verdienmodellen voor agrariërs én een sterkere verbinding tussen boeren en inwoners in het gebied. Dit zorgt voor meer biodiversiteit, beter drinkwater en voedsel, toekomstperspectief voor ondernemers en draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak.

De partijen werken samen aan toekomstbestendige boerenbedrijven door middel van verschillende thema’s waar zij uitvoering aan geven; Emissiereductie, Circulair veevoer, Bodem- en Waterkwaliteit, Sensoring en Monitoring, Verdienmodellen. Er wordt een Proeftuin ingericht met boerenbedrijven waar innovaties die aansluiten bij deze thema’s worden geïmplementeerd en getest. Ook worden er verschillende cursussen gegeven op het gebied van bodembeheer en verdienmodellen. Op het platform Boer aan het Roer is alle informatie te vinden over het uitvoeringsprogramma van dit thema, inclusief de Proeftuin.

Proeftuin
Binnen Boer aan het Roer wordt een Proeftuin ingericht met pilots. De pilots bestaan uit aangemelde innovaties en maatregelen die op veehouderijbedrijven in de Foodvalley regio worden toegepast en getest. In de proeftuin wordt onderzocht welke effecten de geteste innovaties en maatregelen hebben op de productieresultaten, diergezondheid, dierwelzijn en emissies, waarbij deze, voor zo ver mogelijk, met sensortechnologieën worden gemeten. Ook worden de haalbaarheid en de kosten bepaald. Er wordt dus niet alleen gemeten wat de directe effecten van de innovaties zijn, bijvoorbeeld het effect op luchtkwaliteit bij emissiereductie, maar ook wat de effecten zijn op genoemde andere onderdelen uit de Proeftuin. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.

Samenwerking
Binnen het thema Transitie landbouw wordt door een aantal partners samengewerkt aan toekomstbestendige landbouw. Deze partners zijn veelal betrokken bij meerdere thema’s binnen Boer aan het Roer en binnen de Regiodeal als geheel, wat de dynamiek van de verschillende samenwerkingsverbanden weergeeft. 

Contactpersoon:
Ilona Baan
Projectleider LTO Noord
06-30228105
info@boeraanhetroer.nl 

Website Boer aan het Roer