Regio Foodvalley strategische agenda 2020-2025

1. Transitie landbouw

Samenwerken aan toekomstbestendige boerenbedrijven

In dit eerste thema van de Regiodeal Foodvalley zetten we in op de versnelling van de ontwikkeling van de primaire sector naar een toekomstbestendige, duurzame en circulaire landbouw. Binnen dit thema ontwikkelen we maatregelen voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, verder terugdringen van de uitstoot van emissies, werken we aan nieuwe verdienmodellen voor agrariërs én een sterkere verbinding tussen boeren en inwoners in het gebied. Dit zorgt voor meer biodiversiteit, beter drinkwater en voedsel, toekomstperspectief voor ondernemers en draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak.

De partijen werken samen aan toekomstbestendige boerenbedrijven door middel van verschillende thema’s waar zij uitvoering aan geven; Emissiereductie, Circulair veevoer, Bodem- en Waterkwaliteit, Sensoring en Monitoring, Verdienmodellen. Er wordt een Proeftuin ingericht met boerenbedrijven waar innovaties die aansluiten bij deze thema’s worden geïmplementeerd en getest. Ook worden er verschillende cursussen gegeven op het gebied van bodembeheer en verdienmodellen. Op het platform Boer aan het Roer is alle informatie te vinden over het uitvoeringsprogramma van dit thema, inclusief de Proeftuin.

Meetnetwerk voor luchtkwaliteit
In de Foodvalley regio is een fijnmazig meetnetwerk opgezet om de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Met dit omgevingsmeetnetwerk worden ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide gemeten in dorpen, steden, natuurgebied en rondom veehouderijen. Uniek aan dit meetnetwerk is dat er vaak en op veel plaatsen wordt gemeten. Met het bedrijvenmeetnetwerk worden ook emissies uit veehouderijstallen gemeten. “Dit meetnetwerk geeft ons beter inzicht in de lokale luchtkwaliteit en de invloed van de veehouderij. Met de data uit het omgevingsmeetnetwerk kunnen overheden betere plannen maken”, zegt Wietske Dohmen, onderzoeker bij Universiteit Utrecht.

70 meetpunten
Het omgevingsmeetnetwerk bestaat uit 70 meetpunten (jpg, 453 KB): 60 locaties in dorpen en steden en 10 locaties in natuurgebieden. Het gebied waarin wordt gemeten beslaat de acht gemeenten van Regio Foodvalley en vijf gemeenten daaromheen. Met meer dan 70 meetpunten is dit omgevingsmeetnetwerk fijnmaziger dan de bestaande meetnetwerken en daarmee een aanvulling op het nationale meetnetwerk; het levert op veel plaatsen en vaak in tijd gegevens op.

Om de metingen in het omgevingsmeetnetwerk te valideren, zijn drie locaties met hoogwaardige meetapparatuur voor referentiemetingen in het omgevingsmeetnetwerk opgenomen. Naast het netwerk en de referentiestations wordt er een roulerend meetnetwerk ingezet voor het tijdelijk meten van luchtkwaliteit rond veehouderijen. Informatie over het omgevingsmeetnetwerk en inzicht in de lokale luchtkwaliteit is te vinden op www.metenluchtkwaliteitfoodvalley.nl. Ook is er een whitepaper (pdf, 2 MB) beschikbaar met meer details over het omgevingsmeetnetwerk. 

Proeftuin
Binnen Boer aan het Roer wordt een Proeftuin ingericht met pilots. De pilots bestaan uit aangemelde innovaties en maatregelen die op veehouderijbedrijven in de Foodvalley regio worden toegepast en getest. In de proeftuin wordt onderzocht welke effecten de geteste innovaties en maatregelen hebben op de productieresultaten, diergezondheid, dierwelzijn en emissies, waarbij deze, voor zo ver mogelijk, met sensortechnologieën worden gemeten. Ook worden de haalbaarheid en de kosten bepaald. Er wordt dus niet alleen gemeten wat de directe effecten van de innovaties zijn, bijvoorbeeld het effect op luchtkwaliteit bij emissiereductie, maar ook wat de effecten zijn op genoemde andere onderdelen uit de Proeftuin. Dit wordt een integrale aanpak genoemd.

Samenwerking
Binnen het thema Transitie landbouw wordt door een aantal partners samengewerkt aan toekomstbestendige landbouw. Deze partners zijn veelal betrokken bij meerdere thema’s binnen Boer aan het Roer en binnen de Regiodeal als geheel, wat de dynamiek van de verschillende samenwerkingsverbanden weergeeft. 

Contactpersoon:
Ilona Baan
Projectleider LTO Noord
06-30228105
info@boeraanhetroer.nl 

Website Boer aan het Roer