Sensoring en Monitoring

Het doel is om de pilots in de Proeftuin op diergezondheid, dierwelzijn, emissie van stof en gassen en omgevingsbelasting integraal te monitoren. Eventuele nadelige effecten bij de introductie van technieken zoals circulair voerconcepten en emissiereducerende maatregelen kunnen zo in een vroeg stadium zichtbaar worden gemaakt en bijstelling kan plaatsvinden voordat concepten en maatregelen op grote schaal worden ingevoerd. Hiervoor kunnen innovatieve sensortechnieken worden aangemeld om te gebruiken in de Proeftuin van Regiodeal Foodvalley.

Integrale monitoring vindt plaats met de nieuwste sensortechnieken voor diergezondheid en dierwelzijn, maar ook voor emissie en omgevingsbelasting (stof en ammoniak). Dat geeft inzicht in voor- en nadelen van veranderingen in de veehouderij. Op basis van deze inzichten kunnen onderbouwde keuzes worden gemaakt en wordt de veehouderij niet in een later stadium geconfronteerd met nadelige effecten van als wenselijk beschouwde veranderingen. Daarnaast wordt gedetailleerder inzicht verkregen in de werkelijke emissie van stof en bijvoorbeeld ammoniak, waar op dit moment nog wordt gerekend met veronderstelde gemiddelde emissiecijfers per dier. Daarmee draagt de Regiodeal Foodvalley ook bij aan gedetailleerder en objectieve informatie over emissies, waarmee modellen kunnen worden verbeterd en verfijnd.

Meer weten over Sensoring- en monitoring in de Proeftuin? Kijk op de website van Boer aan het Roer.