Energietransitie

Regionale Energiestrategie

Regio Foodvalley wil in 2050 een energie neutrale regio zijn. In september 2018 besloten de gemeenten in Regio Foodvalley om samen uitwerking te geven aan deze ambitie.

In het Klimaatakkoord dat in juni 2019 is gepresenteerd, is afgesproken dat dertig energieregio’s in Nederland er samen voor zorgen dat er in 2030 35 TWh duurzame energie op land wordt opgewekt. De Regionale Energie Strategie (RES) die elke regio maakt, moet duidelijkheid geven over de hoeveelheid duurzame energie die elke regio kan opwekken in 2030 en hoe op regionaal niveau de beschikbare warmte kan worden verdeeld.
Volgens het Klimaatakkoord hebben alle regio’s uiterlijk 1 juni 2020 een concept-RES. In maart 2020 wordt daarom een eerste tussenproduct, de concept-RES, afgerond en ter besluitvorming voorgelegd aan raden, staten en waterschapsbestuur.

Startdocument: proces tot de RES

Regio Foodvalley is begonnen met het opstellen van de RES. De regio verwacht een besluit over haar aandeel in het opwekken van duurzame energie in 2021 te kunnen nemen na een zorgvuldig en gedragen proces met stakeholders. Dat proces staat uitgebreid beschreven in het startdocument RES Foodvalley (1.6 MB). In september en oktober nemen de gemeenten, provincies en het waterschap een definitief besluit of ze op basis van het startdocument deel willen nemen aan dit gezamenlijke proces.

Gezamenlijk gedragen oplossingen

De energieopgave en de RES raakt in Regio Foodvalley een veelheid aan (uiteenlopende) belangen. De totstandkoming van de RES is dan ook te beschouwen als een meervoudige onderhandelingssituatie. De regio kiest voor een proces waarin zoveel mogelijk belanghebbenden worden betrokken bij deze onderhandelingen. Vertrekpunt is dat aan al deze belangen tegemoet wordt gekomen bij het vormgeven van oplossingen. In plaats van de energie te steken in het bij elkaar brengen van niet te verzoenen standpunten, wordt gewerkt aan begrip voor elkaars belangen. De regio zoekt gedurende het proces naar aanvullende belangen en stakeholders om daarmee het aantal oplossingen groter te maken. Denk daarbij aan belangen die ook andere doelen (ontwikkeling natuur, transformatie landbouw etc) kunnen dienen. Hoe meer doelen een oplossing kan bedienen, des te kansrijker is die oplossing: “De taart wordt pas verdeeld als hij groot genoeg is”.
Met elkaar gaan gemeenten, provincies, het watershap en overige stakeholders in de Regionale Energie Strategie Foodvalley op zoek naar een gezamenlijk gedragen pakket van oplossingsrichtingen

Stakeholderoverleg

De stakeholders zijn divers en de belangen variëren. Bijzonder in het proces is dat de decentrale overheden in de regio werken met een stakeholderoverleg dat de inhoud van de RES gaat bepalen. Het stakeholderoverleg bestaat uit de decentrale overheden en vertegenwoordigers van partijen in de regio die onder andere de belangen en oplossingen in beeld kunnen brengen voor landbouw, natuur, sociale huur, energie-ondernemende inwoners, grootgrondbezitters en ondernemers.

Ruimtelijke en thematische ateliers

Voor uitwerking van inhoudelijke bouwstenen, regionale ruimtelijke verkenningen en specifieke issues vindt gedurende het proces een groot aantal (regionale en thematische) ateliers plaats. Aan deze ateliers nemen medewerkers van zowel de publieke partijen als de andere betrokken stakeholders deel. De ateliers dragen op die manier bij aan het gezamenlijke zoekproces naar gedeelde en geaccepteerde kennis. De resultaten van de ateliers komen vervolgens samen bij het Stakeholderoverleg. Daar wordt de uiteindelijke afweging gemaakt.

Lokale gesprekken

Lokale gesprekken per gemeente geven input voor uitwerking in de regionale ateliers. De exacte invulling van deze gesprekken gebeurt in overleg met de betreffende gemeente. Er wordt aangesloten bij lokale processen rondom bijv. gebiedsvisies, afwegingskaders voor zon en wind of andere participatie-trajecten op ruimte en/of duurzame energieopwekking. Ophalen van input gebeurt op twee momenten:

  • Ronde 1: Bij de start van het proces, parallel aan de eerste regionale ontwerpateliers. Vraag is dan: wat vindt men belangrijk aan de regio, het landschap en de energietransitie? Wat willen mensen meegeven bij het onderzoekswerk?
  • Ronde 2: Reflectie op de concept-RES.

Documenten

Nieuwsberichten

Meer informatie

Meer informatie over het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie vindt u op: www.regionale-energiestrategie.nl
Middenboven op deze pagina vindt u de knop ‘Klimaatprogramma’s’. U kunt hier ook verder klikken naar Aardgasvrije Wijken of bijvoorbeeld het Expertisecentrum Warmte.

Bekijk hier de video 'Wat is de Regionale Energie Strategie".
Deze video is gemaakt door provincie Gelderland en het Gelders Energie Akkoord.

Het Landelijk Communicatie Netwerk Klimaat heeft in samenspraak met onder andere de regio's drie animaties over de RES gemaakt. Het gaat om het waarom een RES, wat is een RES en wanneer een RES. Ook is er één langere film van vijfenhalve minuut met alle drie onderwerpen. Bekijk hier de video's.