MPD Groene Energie

MPD Groene Energie versnelt de energietransitie

MPD Groene Energie werkt aan een mix van energie-oplossingen voor een betaalbare, maatschappelijke en energie-verantwoorde toekomst.

Het klimaat als trigger

In het hart van Ede wordt in het karakteristieke pand naast de molen door een team van bevlogen specialisten gewerkt aan de realisatie van groene energie.

Nederland heeft zich in 2015 aangesloten bij het klimaatakkoord van Parijs. In dit akkoord wordt onder andere gesproken over het snel beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen met het oog op de overmatige CO2-uitstoot. Het volledig overgaan van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen kost tijd. MPD Groene Energie loopt voorop in deze transitie en werkt hard aan een klimaatneutraal energienetwerk in Ede. Valentijn Kleijnen, directeur en milieukundige, is al jaren met milieu en duurzaamheid bezig. Op de vraag wat hem heeft aangezet om zich te richten op de energieketen, is het antwoord kort: ‘het klimaat’. ‘De CO2- uitstoot zorgt voor opwarming van de aarde.’ De gevolgen hiervan merken wij: droogte, hitte en hoosbuien. ‘Ik wil niet denken over de transitie, ik wil eraan werken. Ik wil een bijdrage leveren om de klimaatverandering te beperken.’

Ede heeft het duurzaamste warmtenet van Nederland

Met hulp van financiering uit het Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland, is het in 2014 gelukt een eerste bio-energie installatie in Ede te openen. De realisatie van het project kostte jaren inspanning, maar was slechts de start van een groot verduurzamingsproject. Inmiddels staat er een tweede centrale en bouwt men aan een derde.

Het warmtenet in Ede voorziet op dit moment 15.000 huishoudens (32%) van duurzame warmte. De bio-energiecentrales worden gevoed met biomassa. De biomassa is afkomstig van lokale restsnippers uit bos- en landschapsbeheer en van kap- en snoeiafval dat particulieren aanleveren via de gemeentewerf. De ‘groene warmte’ uit de bio-energie installaties wordt via ondergrondse waterleidingen naar de Edese woningen, bedrijven, onderwijsinstellingen, sportaccommodaties en zelfs monumenten getransporteerd. Een huishouden dat gebruik maakt van het warmtenet in plaats van gas, vermindert (dankzij het slimme netwerk in Ede) de CO2-uitstoot met 85%. Het warmtenet in Ede is daarmee het duurzaamste warmtenet in Nederland (bron: Greenvis Energy Solutions). Wie warmte van het warmtenet combineert met zonnepanelen, kan zijn huis volledig CO2-neutraal maken.

Bio-stoomlevering aan klant

Voor Kunststoffenfabrikant HSV Moulded Foams Group N.V. heeft MPD Groene Energie een ondergrondse bio-stoomleiding aangelegd. De bio-stoomleiding loopt vanaf de bio-energie installatie ‘De Vallei’ naar de fabriek. De leiding is 1.6 km lang en gemaakt van zeer goed geïsoleerd staal-in-staal leidingwerk. De bio-stoom van 255 graden wordt onder druk (13 bar), getransporteerd naar de kunststoffenfabrikant. De fabrikant kon hierdoor in één keer overgaan van fossiele brandstof op hernieuwbare brandstof. Hiermee wordt 3750 ton CO2 per jaar bespaard en is de fabriek een voorbeeld voor Nederland bij het verduurzamen van de industrie.  

Smart Grid, ketenefficiency

In Ede wordt toegewerkt naar een intelligent net (Smart Grid). De bedoeling is dat slimme meters het warmteaanbod en de vraag ernaar op elkaar af gaan stemmen. Binnenkort voeden enkele bedrijven het netwerk met restwarmte. In het verleden was de warmte die overbleef na het productieproces een afvalproduct. De warmte werd teruggekoeld en dit kostte geld en energie. Nu voeden betreffende bedrijven als restleverancier het warmtenetwerk. In plaats van kosten te maken, kunnen zij geld verdienen met hun restwarmte. Door de levering van restwarmte wordt het energienetwerk robuuster en kunnen er meer woningen op het net worden aangesloten.

Toekomst

Op een dag is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Vanuit MPD Groene Energie werkt men systematisch aan de energietransitie. Het doel is om fossiele energie uit te faseren. In 2022 wil men het elektranet (stroom afkomstig van zon en wind ‘en groene stroom uit de bio-energie installaties) combineren met het warmtenet en nog meer samenwerken met (lokale) partners. MPD Groene Energie neemt deel aan het onderzoek naar de mogelijkheden van Ultradiepe geothermie bij papierfabriek Parenco in Gelderland. Aardwarmte, met temperaturen van boven de 130 graden, kan dan een mooie bijdrage leveren aan het Edese warmtenet, dat hiermee gekoppeld wordt aan het (dan) regionale warmtenet.

Om naast het energienetwerk de leefbaarheid te vergroten, wil MPD Groene Energie klimaatplantsoenen introduceren. Dit zijn stukken gebruiksnatuur, waarvan de snoeiopbrengst wordt benut voor groene warmte. De klimaatplantsoenen zorgen voor meer groen in de stad, voor opname van CO2 en fijnstof, beperking van hittestress en werken als een spons bij hoosbuien, in tegenstelling tot de betonnen stad.

Onderwijs over energie-verantwoorde toekomst

Mede dankzij het klimaatakkoord van Parijs zal het energienetwerk er in 2035 heel anders uit zien. Het is belangrijk dat kinderen niet alleen over energie uit het verleden horen (turf, kolen, olie, aardgas en kernreactoren), maar ze ook zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. In één van de bio-energie installaties in Ede is daarom een multifunctioneel (les-)lokaal ingericht. Het lokaal is vooral bedoeld voor leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. MPD Groene Energie stelt het lokaal beschikbaar voor lessen over de energietransitie. Het lokaal heeft een aantal glazen wanden waardoor het mogelijk is om live mee te kijken in de, in werking zijnde installatie.

Geïnteresseerd? 
Kijk dan op www.mpdgroeneenergie.nl of www.warmtebedrijfede.nl  
Met vragen neem contact op met: 
Lotte Wander
Adviseur Marketing en Communicatie
wander@mpdgroeneenergie.nl 
Tel: 0318-734 262

Tekst: Bertineke Boon (onderzoeker Christelijke Hogeschool Ede)