Verstedelijkingsstrategie Regio Amersfoort

Categorieën

  • Landschap
  • Wonen

Projectvoortgangsinformatie

Fase:

In uitvoering

Gerealiseerd:

75%

Voortgang:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Budget:

  1. Naar verwachting
  2. Heeft aandacht nodig
  3. Er zijn problemen

Samen komen tot een regionaal ontwikkelbeeld voor 2030-2040 voor Regio Amersfoort.

Over dit project

De regio Amersfoort groeit hard. Om deze groei in goede banen te leiden is een integrale verstedelijkingsstrategie nodig. Het gaat om wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang. En we moeten ook de impact op natuur, energie en klimaat niet vergeten. Doel is te komen tot een regionaal ontwikkelbeeld voor 2030-2040. Dit ontwikkelbeeld wordt de basis om afspraken te maken over woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien van groen. Het ontwikkelbeeld 2030-2040 wordt gemaakt voor de regio Amersfoort als geheel, inclusief de Gelderse gemeenten Nijkerk en Barneveld.

Planning

Fase 1, oktober 2020: een grondige analyse en doorrekening 2030. Dit leverde een “gebiedsfoto” voor 2030 op. Ook zijn de uitgangspunten voor de scenario’s in fase 2 bepaald.

Fase 2, voorjaar 2021: er zijn meerdere scenario’s voor een ontwikkelbeeld 2040 opgesteld. De uitgangspunten uit fase 1 worden gebruikt om deze scenario’s met elkaar te vergelijken en door te rekenen. Zo komen we tot een gezamenlijk eindbeeld. Deze wordt voor de zomer opgeleverd.

Doel is om inwoners mee te laten denken over dit traject. Aan de voorkant wordt aan alle betrokken colleges gevraagd in te stemmen met de startnotitie. Alle colleges, raden en staten worden steeds op dezelfde manier geïnformeerd en geraadpleegd. 

Partners

Provincie Utrecht, Regio Amersfoort, gemeenten Nijkerk en Barneveld

Contact