Woonagenda 2.0

Categorieën

 • Wonen

Wonen in Regio FoodValley aantrekkelijker en betaalbaarder maken. Door bestaande woningen toekomstbestendig te maken en slim in te spelen op nieuwe woningbehoeften.

Over dit project

De Foodvalley is een prachtige regio om in te wonen. Het aantal huishoudens en inwoneraantal in Regio Foodvalley groeit de komende 20 jaar dan ook hard door. Een grote uitdaging is om goede nieuwe bouwlocaties te vinden. Maar ook voor bestaande woningen komen uitdagingen op ons af. Denk aan het energiezuinig maken van bestaande huizen. Maar bijvoorbeeld ook aan hoe vergrijzing en individualisering zorgen voor meer kleine huishoudens, al dan niet met een zorgbehoefte.

Hoe spelen we daar op in met ons woningaanbod? Bovenal, hoe zorgen we er samen voor dat we ook de komende jaren prettig en betaalbaar blijven wonen in de Regio Foodvalley? Dat staat beschreven in de regionale Woonagenda 2.0.

De doelstelling

Het vergroten van de aantrekkelijkheid, wervingskracht en betaalbaarheid van het wonen in Regio Foodvalley, uitgewerkt in het toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad (energiezuinigheid/duurzaamheid, levensloopbestendigheid, leefbaarheid) en voorzien in de (nieuwe) woningbehoefte van starters, ouderen, studenten, kenniswerkers en doorstromers.

Thema's

De regionale woonagenda 2.0 bestaat uit 7 thema’s.

 1. Flexibiliteit en differentiatie in woningbouw
  Flexibel inzetbare woningen en meer verschil in kwaliteit van uitleglocaties in Regio Foodvalley. Door intervisie van regiogemeenten en eventueel marktpartijen (‘gluren bij de buren’).
 2. Middenhuur
  Meer middenhuur in Regio Foodvalley in nieuwbouw en bestaande voorraad 
 3. Duurzaamheid
  Eenduidig regionaal beleid voor energieneutraliteit/gasloos bouwen voor nieuwbouw én bestaande bouw.
 4. Wonen welzijn en zorg / kwetsbare en bijzondere doelgroepen
  Inzicht in vormen van samenwerking voor wonen, welzijn, zorg. Inclusief kwetsbare en bijzondere doegroepen als arbeidsmigranten, AMV’ers, studenten.
 5. Transformatie en herontwikkeling
  Regionale afspraken en tools voor transformaties en binnenstedelijke (her-)ontwikkelingen.
 6. Leefbaarheid / na-oorlogse wijken
  Regionale afspraken/tools voor versterking van leefbaarheid in jaren ’50-’70 wijken.
 7. Monitoring
  Regelmatig actualiseren van gerealiseerde woningen, afzet en verhuur, doorstroming  en planvoorraad

Partners

Acht regiogemeenten, provincie Gelderland, provincie Utrecht, woningcorporaties en Stichting Vastgoedmonitor

Meer informatie

Download het Uitvoeringsplan 2018-2021 Regionale Woonagenda 2.0 (pdf, 884 KB).

 

Voortgang

Er wordt nu hard gewerkt aan een Woonagenda 3.0. Daarin zal de focus van een aantal thema's verschuiven. Dit is de status van de huidige thema's: 

Thema Status Realisatie Budget Voortgang
1. Flexibiliteit en differentiatie woningbouw Afgerond 100%
2. Middenhuur Afgerond 100%
3. Duurzaamheid In uitvoering 25% ⚠️
4. Transformatie en herontwikkeling Gestart 25% ⚠️
5. Wonen en Zorg In uitvoering 50%
6. Leefbaarheid Vooronderzoek 0% ⚠️
7. Monitoring In uitvoering 0%

 

Contact