1. Transitie Landbouw

Samenwerken aan toekomstbestendige boerenbedrijven

In dit eerste thema zetten we in op de versnelling van de ontwikkeling van de primaire sector naar een toekomstbestendige, duurzame en circulaire landbouw. Binnen dit thema ontwikkelen we maatregelen voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, verder terugdringen van de uitstoot van emissies, werken we aan nieuwe verdienmodellen voor agrariërs én een sterkere verbinding tussen boeren en inwoners in het gebied. Dit zorgt voor meer biodiversiteit, beter drinkwater en voedsel, toekomstperspectief voor ondernemers en draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak.

De partijen werken samen aan toekomstbestendige boerenbedrijven door middel van verschillende thema’s waar zij uitvoering aan geven; Emissiereductie, Circulair veevoer, Bodem- en waterkwaliteit, Sensoring en monitoring, Verdienmodellen. Er wordt een proeftuin ingericht met boerenbedrijven waar innovaties die aansluiten bij deze thema’s worden geïmplementeerd en getest. Ook worden er verschillende cursussen gegeven op het gebied van bodembeheer en verdienmodellen. Het uitvoeringsprogramma (inclusief proeftuin) van thema 1 wordt extern gecommuniceerd onder de noemer Boer aan het Roer.

Een aantal partijen is betrokken in meerdere thema’s binnen Boer aan het Roer en binnen de Regio Deal als geheel, wat de dynamiek van de verschillende samenwerkingsverbanden weergeeft. De communicatie van thema 1 wordt centraal georganiseerd. De samenhang tussen de verschillende thema’s is hieronder weergegeven.

Wilt u meer weten over dit thema? Of eraan meewerken? Neem dan contact op met Ilona Baan

Naar het overzicht