< Nieuwe Strategische Agenda in ontwikkeling
17.07.2014 12:31 Leeftijd: 4 yrs

Eerste vergadering van het nieuwe Regiobestuur

De bestuursleden van Regio FoodValley praten elkaar tijdens iedere vergadering bij over de ontwikkelingen in de portefeuilles. De conclusie is telkens dat er veel activiteiten en ontwikkelingen zijn. Kortom: er gebeurt veel. Hier een kort overzicht van portefeuilles.


Economie en werkgelegenheid

Nieuw werkgeverschap
Aad van Nes gaf een presentatie over Nieuw Werkgeverschap, bedoeld als prikkelende start van een nieuwe bestuursperiode. Hij betoogt dat werk meer is dan productie leveren. Het biedt zingeving, ontmoeting, groei. Een werkgever biedt eigenlijk preventieve gezondheidszorg. Als je die gedachte doortrekt, ontstaat een ander kostenplaatje uitgaande van total cost of ownership. Ook verwacht hij groei en succes van social enterprises: het is een ondernemersbelang om bij te dragen aan de gemeenschap waarvan hij onderdeel is.

Stand van zaken Economie
De portefeuillecoördinator Economie heeft verslag gedaan van de belangrijkste thema’s die vanuit Economie het komende jaar zullen gaan spelen. Dit zijn:
Werklocaties: Regio FoodValley dient voor alle soorten bedrijven voldoende goede werklocaties te kunnen bieden;
Acquisitie, promotie en marketing: Regio FoodValley heeft een unieke ‘kennispropositie’ én een uiterst gunstige geografische ligging. Deze positie(s) dienen goed ‘uitgevent’ te worden en er dienen bedrijven te worden aangetrokken;
Kennis: Aansluiting bij conclusies van MIRT onderzoek. Er is te weinig kennis-interactie tussen grote bedrijven/instellingen en het MKB en tussen grote bedrijven/instellingen met die in andere regio’s. Uitdaging voor de regio is dit ‘kennisgat’ te dichten en contacten te bevorderen.
Integratie Economie en Werkgelegenheid: Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Binnen elke gemeenten is een hecht samenwerking tussen de afdelingen Economie en het Sociale Domein nodig. Deze samenwerking dient ook binnen Regio FoodValley tussen de beide ambtelijke overleggen ‘Economie’ en ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’ gestalte te krijgen.

Stand van zaken Werkgelegenheid
De portefeuillecoördinator voor Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft verslag gedaan van de belangrijkste mijlpalen in de vorige bestuursperiode en de agenda voor de komende tijd. Op die agenda staan als belangrijke onderwerpen voor de komende tijd besluitvorming over de inrichting van de werkgeversdienstverlening (variant 2), de invulling van het regionaal werkbedrijf en daarbij het onderscheid tussen korte termijn (transitie: wat hebben we 1 januari 2015 regionaal geregeld) en langere termijn (transformatie).  

FoodValley in Brussel: toetreding ERRIN
ERRIN is een netwerk van regio’s dat zich richt op kennisuitwisseling, gezamenlijke projecten en partnerschappen met als doel de research en innovatie capaciteit binnen de aangesloten regio’s te versterken. De Regio FoodValley positioneert zich als een innovatieve kennisregio (AgroFood) en het zou goed zijn om bij een dergelijke samenwerking als ERRIN aan te sluiten. Het overleg is eensgezind in het besluit tot aansluiting bij het ERRIN netwerk.

Ruimtelijke ordening en leefomgeving

Netwerkvisie Regio FoodValley
Een van de projecten die gefinancierd wordt vanuit het Mobiliteitsfonds is het project Netwerkvisie.
Doel van dit project is een netwerkvisie op strategisch niveau met ambities en oplossingen voor knelpunten in het verkeers- en vervoersnetwerk. In de netwerkvisie gaat het niet alleen om de netwerken afzonderlijk, maar juist om het slim verknopen van verschillende netwerken met elkaar, zowel op netwerkniveau (nationaal netwerk en regionaal netwerk) als tussen modaliteiten (bijvoorbeeld het verknopen van auto- met ov-netwerk, middels P+R). De uitkomst van de netwerkvisie in september is input voor het werkprogramma Verkeer en Vervoer van de komende jaren.

Lobbydocument
In het Vervoerberaad van 5 december 2013 zijn de wethouders tot de conclusie gekomen dat het handig zou zijn om een gezamenlijk lobbydocument op te stellen. In dit lobbydocument zouden voor de langere termijn onderwerpen en acties worden opgenomen waarmee we zowel regionaal als nationaal meer aandacht krijgen voor de bereikbaarheidsissues van de regio FoodValley. Ambtelijk is een start gemaakt met dit Lobbydocument: een beschrijving van de stand van zaken van de belangrijkste projecten die spelen in de regio. Dat zijn de projecten uit het Mobiliteitsfonds: A1/A30, frequentieverhoging Valleilijn, Rijnbrug, Hoevelaken en PHS. Het document krijgt als titel ‘Kernboodschap bereikbaarheid FoodValley’.

Basismobiliteit
Gedeputeerde Staten van Gelderland willen een toekomstbestendige invulling van de basismobiliteit in Gelderland met ingang van 2017. Basismobiliteit betekent de mogelijkheid voor inwoners van Gelderland om zich zelfstandig en tegen een redelijk tarief te verplaatsen.

Momenteel werkt de provincie samen met 38 individuele gemeenten in de ov-voorziening Regiotaxi Gelderland. De gemeenten kopen hun regiotaxi-vervoer in bij de provincie Gelderland. De basismobiliteit en de organisatie van het doelgroepenvervoer staat onder druk door vergrijzing, krimp en bezuinigingen. Verder zijn van invloed de nieuwe bevoegdheden van gemeenten voor het doelgroepenvervoer.

De toenemende verantwoordelijkheid voor het vervoer van speciale doelgroepen maakt gemeenten tot een belangrijke mobiliteitsprovider. Integratie van doelgroepen in het reguliere ov is wenselijk, evenals het bereiken van grotere samenhang in systemen tussen doelgroepenvervoer en het regionet van het openbaar vervoersysteem. Er liggen vooral kansen in de combinatie van buurtbus, regiotaxi, weinig gebruikte buslijnen en vervoer van speciale doelgroepen (Wmo, leerlingen, cliënten dagbesteding).

Uitgangspunt van de provincie is een vernieuwd concept van basismobiliteit waarin de regiogemeenten een regierol vervullen in lokale vervoeroplossingen, inclusief regiotaxi. Speciaal voor dit doel is een ambtelijke werkgroep Basismobiliteit opgericht met ambtenaren Verkeer en Vervoer en WMO.