< Kwaliteitsteam Agrarisch Ondernemerschap
11.07.2017 16:13 Leeftijd: 346 days

Vrijkomende Agrarische Bebouwing

De regio’s Amersfoort en FoodValley hebben bestuurlijk ingestemd met het programmavoorstel Vrijkomende Agrarische Bebouwing 2017-2019. Hierin wordt nauw samengewerkt met regio Amersfoort. Het programma is opgesteld voor 3 jaar met als doel het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied van beide regio’s.


In 2014 publiceerde Het Innovatienetwerk en Agrocluster in samenwerking met de WUR (Alterra) een analyse van de hoeveelheid agrarisch vastgoed dat de komende jaren leeg komt te staan. Tot 2030 komt er in de regio’s Amersfoort en FoodValley naar schatting ruim 1,3 miljoen vierkante meter aan agrarische bebouwing vrij. De afgelopen jaren is vanuit de ledenwerkgroep VAB van Gebiedscoöperatie O-gen (een brede samenwerking in het landelijk gebied van overheden, ondernemers, banken, adviseurs, belangenorganisaties en kennisinstellingen) met de regio’s Amersfoort en FoodValley samengewerkt om een oplossing te bieden voor dit omvangrijke en verstrekkende vraagstuk.

De doelstelling van het programma is niet alleen de versterking van de ruimtelijke kwaliteit, maar ook de economische vitaliteit en leefbaarheid in het landelijk gebied. We willen voorkomen dat verloedering optreedt doordat bijvoorbeeld gebouwen worden verwaarloosd of dat er ongewenste activiteiten plaatsvinden. Door een goed ruimtelijk beleid borgen we de huidige ruimtelijke kwaliteiten van het landelijk gebied waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Maar evengoed zijn ook economische en sociaal-maatschappelijke doelen van toepassing: door nieuwe economische functies op een goede manier in te passen kunnen we de vitaliteit en de leefbaarheid van het landelijk gebied versterken.

In het programma staan zes subdoelen:
1. Duidelijk krijgen van ons gezamenlijke regionale toekomstbeeld en de VAB opgave;
2. Versterken van de innovatie door het opzetten van nieuwe experimenten;
3. Verbeteren van de huidige gemeentelijke systematiek;
4. Meer leren uit de praktijk – ontwikkelen en uitwisselen van kennis;
5. Vinger aan de pols in de regio - gebiedsregisseur;
6. Nieuwe mechanismen uitwerken zoals circulair bouwen, tijdelijk bestemmen.

Vervolg

Met het programmavoorstel is door beide regio’s bestuurlijk ingestemd. Na deze besluitvorming wordt aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in de regio’s gevraagd om het benodigde budget te organiseren. Met de provincies Gelderland en Utrecht wordt nog bekeken op welke wijze zij bij kunnen dragen aan een succesvol programma. Een programmaorganisatie zal worden opgezet om uitvoering te geven aan het programma VAB.

Wat is VAB

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) is een agrarische bedrijfsgebouw (stal) in het buitengebied dat zijn agrarische functie heeft verloren of op korte termijn gaat verliezen.